Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
17 апр.
ДАНЪЦИ В БЪЛГАРИЯ

Споделяне

По отношение на данъците в България често ни се задават много въпроси. Някои от тях ( най-често срещаните) са:

1. Колко е данък печалба ?

2. Колко е данък върху дивидента?

3. Дължа ли данъци ако платя на чужденец парична сума ?

5. Колко е данъкът върху акцизите?

6. Колко е данък ДДС и кога се дължи?

7. Има ли данък върху хазартните игри? - и много други.

Ще се опитам да отговоря на кратко и по същество на някои от най-честите питанки, които възникват за чуждестранните инвеститори, които искат да развиват частна инициатива в България.

Като за начало:

Данък печалба е 10% от печалбата. Данъкът се изчислява по следния начин: Приходи минус разходи е равно на печалба. Именно разликата ( печалбата) се облага с данък. Тази разлика у нас е прието да се нарича данъчна основа. Дължимият процент за данъка се нарича данъчна ставка. След плащането на данъка остава печалба след облагане.

Когато дадена сделка е освободена от данък върху печалбата, следва да се провери дали не се дължи друг данък, който го замества, като например алтернативен данък (10%), данък при източника (10%) или др.

Данък върху дивидентите е 5%. Изчислява се върху сумата, разпределена като дивидент. Като дивидент могат да се разпределят както печалби след облагане от текущата година, така и печалби от минали години. Кога се дължи и начислява дивдента? - Дивидента се разпределя по силата на протокол за разпределяне на дивидент или по силата на протокол за приемането на годишните финансови отчети към края на отчетната година. При всички положения за да се види какъв дивидент би могъл да се разпредели, на дружеството към момента на разпределянето следва да му е направено счетоводно приключване на сметките, да са изготвени междинни баланси и отчети за приходите и разходите ( когато дивидентът се разпределя преди края на финансовата година).

Когато собственикът на ЕООД, което ще разпределя дивидента е юридическо лице (или собствениците на ООД, което ще разпределя дивидентите са юридически лица), данък върху разпределения дивидент не се дължи. Като дивидент може да се разпредели само печалбата след облагане. Може да бъде разпределена изцяло или част от нея. Данъкът се дължи само върху разпределената част.

Данък дарение е 5%. Дарения могат да се извършват между физически и юридически лица по силата на договор за дарение. Когато дарението се извършва между роднини по права линия ( майка-> дете и обратното; баща -> дете и обратното ) данък върху дарението не се дължи. В общия случай данъкът се заплаща от надарения. Когато той няма възможност за плащането му (например надарено е непълнолетно лице или някакъв неперсонифициран субект, като етажна собственост), е добре да се плати от дарителя. Това е така, защото в някои случаи дарителят следва да удържи данъкът вместо надареният и да го преведе към бюджета.

Тези данъци са плоски. Няма значение какъв е размерът на дохода, данъкът е константна величина.

Как да определя кой данък дължа?

За да определите дали дължите данък върху печалбата, алтернативен данък или данък при източника, е добре да се запознаете със закона за корпоративното и подоходно облагане, ако сте дружество. В същият закон можете да видите и кога се дължат данъците.

Ако сте физическо лице, отговор на тези въпроси можете да намерите в Закона за данъка върху доходите на физическите лица.

Ако притежавате недвижими имоти в България,  дължите данъци по закона за местните данъци и такси. Те са два основни вида: 1) данък сгради и 2) такса смет. Размерът на данък сгради според закона е между 2 и 4 % от стойността на имота. Под стойността на имота се разбира пазарна или данъчна оценка. Пазарната оценка на имота се извършва от независим оценител. Когато имотът е новозакупен, това може да бъде и стойността според нотариалния акт. Данъчната оценка се изготвя от компетентен служител в данъчната администрация. Стойността на имота според пазарната оценка и данъчната оценка може да не съвпадат и даже да имат голямо колебание в размерите си.

Относно точният размер на данъчната ставка ( между 2 и 4%) следва да се провери в съответната община по местонахождение на имота. Това е така, защото всяка община има автономията са да определя данъчната ставка за този вид данък. Дължи се както от физически, така и от юридически лица, които притежават недвижими имоти.

Ако сте български гражданин или българско юридическо лице и заплатите парична сума на чуждестранно лице ( юридическо или физическо), следва да заплатите данък при източника - 10%. В този случай и тъй като държавата няма как да принуди чуждестранното лице да заплати данъците си, тя най-често вменява задължение на платеца на дохода да удържи данъка и да го плати вместо него към бюджета.

Тази информация е изключително обща и непрецизна. Съветваме ви при всеки конкретен казус да се обърнете към вашия счетоводител или обслужващата ви счетоводна къща. Можете винаги да отправите запитване и до нашите консултанти на някой от контактите ни тук.

По отношение на ДДС данъците върху хазартните игри, ще ги разгледам в отделни статии, защото информацията е обемна.

Надявам се да сме били полезни!

 

Share This :

За Марина Мучакова

Марина Мучакова е управляващ съдружник във Веста Консулт. Завършила е право в Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалист е в сферата на данъци, данъчно облагане и данъчно-осигурителна практиката. Като допълнителна квалификация има сертификати по медиация при търговски спорове, представителство пред арбитражни съдилища и въпроси касаещи отношения между работодатели и служители. Има завършено обучение към патентно ведомство по интелектуална и индустриална собственост, търговски марки. Говорими езици : английски- отлично; руски- основно; немски - основно; сърбо-хърватски - основно;

You must be logged in to post a comment

Веста Консулт

Веста Консулт