Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

КОНСУЛТАЦИИ

telephone

Консултациите на Веста Консулт се дават на място в офиса или чрез запитване по е-мейл. За повече подробности можете да ни намерите на нашите контакти.

ОДИТ

Под "Одит" в тази статия се има предвид независим финансов одит, който се извършва според критерии, предвидени в Закона за счетоводството. На независим финансов одит подлежат  годишни финансови отчети или консолидирани финансови отчети, при изрично предвидени в закона случаи. Одит на дружества се извършва от дипломиран експерт-счетоводител ( одитор). Одиторите се вписват в списъка на Института за дипломираните експерт-счетоводители ИДЕС - България след полагане на изпит за правоспособност.

Какво е консолидиран финансов отчет?

Това е финансов отчет, който представя имущественото и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал на предприятията, включени в консолидирането, все едно че те са едно предприятие. Предприятията (предприятие майка) и юридическите лица с нестопанска цел, извършващи обществено полезна дейност,  съставят консолидиран финансов отчет според изрично предвидени критерии в Закона за счетоводството и по реда на Закона за независимия финансов одит.

Съставните части на консолидирания финансов отчет са: консолидиран счетоводен баланс, консолидиран отчет за приходите и разходите, консолидиран отчет за паричните потоци, консолидиран отчет за собствения капитал и приложение. Тези отчети се съставят от счетоводния отдел ( или счетоводната къща) на предприятията. След това се проверяват от одитор, който удостоверява тяхната правилност.

Информация за условията и сроковете, в които може да бъде извършен одит на Вашето предприятие, можете да получите на нашите контакти.

creative dept

 

Веста Консулт

Веста Консулт