Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

travel

 

Регламент 987/2009 изисква работодателят или самостоятелно заетото лице задължително да уведоми НАП предварително.

ДОКУМЕНТИ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА ЛИЦА В ЧУЖБИНА ПО чл.121 КТ за ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ А1 от НАП

Изискванията следват от Регламент 883 на ЕС – Осигуряване и Евроинтеграция

1. Попълнено искане за издаване на удостоверение А1
2. История на фирмата , с оборотна ведомост от поне 4 месеца, с което да се докаже, че фирмата е действаща и работи. (месеците се 12, ако фирмата е новорегистрирана, от поне 4 месеца следва да има оборотна ведомост)
3. Назначен персонал, от който поне 25% да останат на територията на РБ след командироването, като в тези 25% не влизат чистачка, секретарка, офис асистент, управител и пр. административни кадри. Това се удостоверява с:
4. Копите от трудовите договори,
5. Копие от личните карти на назначениете
6. Справка по чл. 62 от КТ от НАП, че ТД са обявени
7. Копие на заповедите за командировка
8. Копие от договора с чуждестранната фирма, по силата на който, служителите се командроват. Ако този договор не е на български език, следва да се направи официален превод от агенция за преводи на документи, с подпис на заклет преводач и печат на фирмата. Желателно е да се прилага не копие, а оригиналът на превода, скачен към заверено копие на договора с подпис и вярно с оригинала.
9. Договор за осъществени сделки и фактури към тях, като се интересуват повече от извършените продажби отколкото от направените покупки. Счетоводният договор и договорът за наем не се признават за меродавни. Сделките трябва да са преди момента на искането на А1
10. Счетоводна политика или презентация на дейността на фирмата или писмо от управителя за това с какво се занимава фирмата и какво ще прави в чужбина с подпис и печат на дружеството.

Удостоверение А1 се издава в 3 екземпляра, като едно от копията , съставено на Английски език, което е универсална бланка за целия ЕС, се изпраща в приемащата държава, в тяхната администрация и може да се представи при поискване.
Удостоверение А1, респективно отказа за издаването му, следва да е готов в рамките на 30 календарни дни след подаване на искането.

Бланката на искането за издаване на удостоверение А-1, можете да я изтеглите от сайта на НАП.

Екипът на Веста Консулт има богат опит в кандидатстването и получаването на разрешения за командироване в чужбина посредством удостоверение А1.

Моля да се има предвид, че споменатите в статията регламенти важат изцяло и изключително за Европейския съюз и Европейското Икономическо пространство. В третите държави процедурите са различни и за тях се кандидатства за разрешително за работа по съответните им вътрешни правила.

Кандидатстването и оформянето на пакета с документи за Удосотверение А-1 от НАП не е пакетна услуга. Възнаграждението на Веста Консулт е по договаряне и зависи от сложността на всеки отделен казус, от обемът на работата и от броят на проведените консултации. За това посочените по-долу цени са ориентировъчни, но не и окончателни.

1. Еднократна консултация за услугата по издаване на Удосотверение А-1 за командироване на персонал в ЕС или ЕИП и първоначално преглеждане на показателите на дружеството ( дали ще бъде одобрено или не, заедно с препоръки ) - 150 лева

unnamed

2. Подготовка на комплект документи за  конкретен служител - от 50 до 100 лева на заето лице

Посочените цени са без ДДС. В посочената цена не влизат допълнителни дейности като преводи на документи от български на чужди езици и от чужди на български език. За клиенти, които ползват пакетни услуги на Веста Консулт, се договарят търговски отстъпки.

 

notebook

 

 

Веста Консулт

Веста Консулт