Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

 

plan

 

Услугата включва:

- Представяне на дейността на Клиента.

- Определя се целта ( бъдещите намерения), за която се изготвя бизнес плана.

- Икономическа обосновка на проекта.

- Обезпечаване на бизнес плана- описва се как ще се извърши финансирането на дейността.

- Определя се срокът и етапите на бизнес плана, както се прави план за  финансиране на всеки един етап.

- Правят се прогнозни баланси и отчети за времето, през което се реализира бизнес плана, както и  за три годишен период след изпълнение на бизнес плана.

- Определя се срок на възвращаемост на инвестицията.

- Разглежда се кадровата обезпеченост на Клиента и професионалната подготовка на екипите, които ще реализират дейността.

- Разглеждат се потенциалните доставчици и клиенти.

- Анализира се пазарната среда и конкуренцията.

 

За определяне на стойността на услугата се вземат предвид сложността на задачата и обема на работата. Клиентът получава индивидуална оферта, която отразява специфичните особености на неговата дейност.

 

Веста Консулт

Веста Консулт