Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

sos

От този вид услуги се нуждаят най-често няколко категории лица, без значение дали имат регистрация по ДДС или не, а именно:
 • Лица, регистрирани като свободни професии, които имат издаден БУЛСТАТ и които имат право да издават фактури;
 • Лица,  които получават доходи от наеми или имат доходи от граждански договори
 • Рентиери- собственици на недвижими имоти, от които получават наеми
 • Други лица, за които този вид услуги са атрактивни и необходими.

ЛИЦА, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС

calculator

 1. За Вашите интереси ще се грижи персонален счетоводител, чиято работа пряко  се наблюдава от опитен главен счетоводител.
 2. Вашите документи се приемат за обработка, подреждат и класифицират по видове, дата и по хронологичен ред.
 3. След това се разглеждат от специалист по Личен състав.
 4. Получавате информация за размера на Вашия месечен/ годишен доход и как да оптимизирате осигурителната тежест и данъка си.
 5. Попълват се Вашите платежни за дължимите осигуровки и данъци след приспадане на присъщите разходи за дейността Ви.
 6. Попълва Ви се Годишна данъчна декларация към края на всяка календарна година, която Вие следва да представите в НАП
 7. Попълват Ви се платежните за дължимите осигуровки и данъци към края на годината, ако се налага довнасяне.
ВАЖНО: Физическите лица, които получават лични доходи над 50 000 лева от нетрудови правоотношения, следва да се регистрират по ДДС!

Услуги:

Цена без ДДС:

Приемане на всички служебни бележки за доход и подреждането им по видове и по  хронологичен ред.

25 евро на месец

Класифициране на донесените документи и отразяването им в счетоводната или ТРЗ програма.
Обработка на документите,  подаваме на клиента актуална информация какъв ще бъде размера на дължимите данъци и осигуровки. Отговаряме на зададени въпроси.
Изготвяме на платежни нареждания за дължими данъци и осигуровки.
Изготвяне на Годишна данъчна декларация

150 до 300 евро

Подаване на Годишната Данъчна Декларация по електронен път  чрез електронен подпис или по пощата до съответния офис на НАП

10 евро

ВАЖНО: Всички останали услуги са предмет на допълнително договаряне!

  ЛИЦА, КОИТО СА РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС

vat

 1. За Вашите интереси ще се грижи персонален счетоводител, чиято работа пряко  се наблюдава от опитен главен счетоводител.
 2. Вашите документи се приемат за обработка всеки месец, подреждат и класифицират по видове, дата и по хронологичен ред.
 3. Ежемесечно за Вас се подават справки-декларации по закона за ДДС
 4. Документите Ви се разглеждат и от специалист по Личен състав (Пейрол или ТРЗ).
 5. Получавате информация за размера на Вашия месечен/ годишен доход и как да оптимизирате осигурителната тежест и данъка си.
 6. Попълват се Вашите платежни за дължимите осигуровки и данъци след приспадане на присъщите разходи за дейността Ви.
 7. Попълва Ви се Годишна данъчна декларация към края на всяка календарна година, която Вие следва да представите в НАП
 8. Попълват Ви се платежните за дължимите осигуровки и данъци към края на годината, ако се налага довнасяне.
ВАЖНО: Физическите лица, които получават лични доходи над 50 000 лева от нетрудови правоотношения, следва да се регистрират по ДДС!

Услуги:

Цена без ДДС:

Приемане на всички служебни бележки за доход и подреждането им по видове и по  хронологичен ред.

30 евро на месец

Класифициране на донесените документи и отразяването им в счетоводната или ТРЗ програма.
Обработка на документите,  подаваме на клиента актуална информация какъв ще бъде размера на дължимите данъци и осигуровки. Отговаряме на зададени въпроси.
Подаваме ежемесечна справка по ДДС , в която се отразява гореспоменатата информация
Изготвяме на платежни нареждания за дължими данъци и осигуровки.
Изготвяне на Годишна данъчна декларация

150 до 300 евро

Подаване на Годишната Данъчна Декларация по електронен път  чрез електронен подпис или по пощата до съответния офис на НАП

10 евро

 ВАЖНО: Всички останали услуги са предмет на допълнително договаряне!

suitcase

Веста Консулт

Веста Консулт