Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

За удобство на Клиентите предлагаме различни ТИПИЗИРАНИ ПАКЕТИ за месечно счетоводно обслужване, в конкретния случай за дружества с регистрация по ДДС. Можете да се възползвате от един или комбинация от пакети.  За това при запитване  от страна на Клиент, той винаги получава от нас индивидуална оферта, която отразява спецификата на дейността и интересите му.

Моля да имате предвид, че стойността на услугите, включени в типизираните пакети, не се кумулират с други отстъпки и промоции, обявени за тези услуги! Същото важи и за цените по договаряне.

                 СЧЕТОВОДЕН ПАКЕТ ЗА ДРУЖЕСТВА, С РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС 

 

vat

 1. За Вашите интереси ще се грижи персонален счетоводител, чиято работа пряко  се наблюдава от опитен главен счетоводител.
 2. Сътрудник на Веста Консулт приема и подрежда документите на Клиента в офиса на счетоводната къща.  Документите се приемат под опис. Същите се разпределят и класифицират, за да бъдат обработени.
 3. В случай, че предоставените документи не отговарят на нормативните изисквания съгласно Закона за счетоводството и действащото законодателство, Клиентът получава  консултация за : необходимото съдържание на данни и реквизити, формата , сроковете и др. В този случай Клиентът се уведомява за срокът, в който следва да предостави за обработка изряден документ.
 4. Така подредените и класифицирани документи, разделени по видове, по сделки и по хронологичен ред се предоставят на персоналния счетоводител на Клиента за обработка. Клиентът получава ориентировъчна информация, за технологичното време за обработка и за това кога, ще може да получи актуална информация за финансовото състояние на дружеството си (след приключване на обработката).
 5. Обработката на документите е ежемесечна и се извършва при спазване на приетата от Клиента Счетоводна политика  и съгласно неговия Индивидуален сметкоплан. Ако дружеството е ново, тогава се създават подходящите за него Счетоводна политика и Сметкоплан още с приемането на първите документи .
 6. Обработката на документи включва осчетоводяване на първичните счетоводни документи: фактури за покупки и продажби, банкови извлечения, отчети от касови апарати, начисления и плащания на работни заплати и осигуровки и други в зависимост от спецификата на дейността на Клиента.
 7. Създават се вторични счетоводни документи:
  • оборотна ведомост за месечен, тримесечен , шестмесечен и годишен период с подробен опис, от която Клиентът може да се информира за икономически подробности, свързани с дейността си и да ги анализира.
  • Отчет за приходите и разходите
  • Инвентарна книга, която съдържа информация за активите на  дружеството – материални и нематериални.
  • Амортизационни планове за дълготрайните активи на дружеството
  • Справки за наличния материален запас, от която е видно какво е движението на стоките, какви са наличностите и как са разходвани. От тази справка Клиента може да получи информация  за състоянието на склада си (ако има такъв).
  • Справка за размера на касовата наличност.
  • Следим Вашите финансови разчети с доставчиците и клиентите Ви.
  • Следим Вашите лизингови договори, ако имате такива
  • Следим банковите Ви кредити (ако имате) и Ви информираме, ако проявите желание, за най-актуалните и изгодни банкови продукти.
  • Изготвяме и подаваме всеки месец дневници и справки декларации по Закона за ДДС по електронен път, като така пестим времето и ресурсите Ви.
  • Поддържаме счетоводен архив на хартиен носител и в електронен вариант, като това Ви дава възможност за бърз достъп до икономическа информация години назад.

За да Ви е удобно, Счетоводната къща използва лицензиран професионален софтуер, който ни  позволява да предоставяме справки с детайлна или обща икономическа информация. Можем да я класифицираме и по различни икономически критерии. Това, което е добро за Вашия бизнес , е добро и за нас!

paketni uslugi

Клиент

Дружество, което  извършва само услуги

Дружества в сферата на туризмът, търговия, търговия с услуги

Дружества в сферата на производството, строителството и строително-монтажните работи

Клиентът има до 10 документа месечно

170 евро

240 евро

300 евро

Клиентът има  от 11 до 30 документа месечно

250 евро

300 евро

380 евро

Клиентът има от 31 до 50 документа месечно

300 евро

380 евро

450 евро

Клиентът има от 51 до 80 документа месечно

340 евро

420 евро

480 ерво

Клиенти с  над 80 документа месечно

Цените са по договаряне

Цените са по договаряне

Цените са по договаряне

В допълнение към всичко това получавате напълно безплатно:

 • Счетоводни и данъчни консултации, свързани с дейността Ви  до 2 часа месечно!
 • Дружествата с автоматизирани системи за складово стопанство получават безплатно аналитична отчетност на стоките в складовете си!
 • Първоначални указания за всеки Ваш нов служител, как да попълва и води касовите книги на дружеството!
 • Отстъпка „Лоялен Клиент” , ако ни поверите повече от едно дружества

  ВАЖНО: Всички останали услуги са предмет на допълнително договаряне!

suitcase

Веста Консулт

Веста Консулт