Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Услугите в главното меню са разделени за удобство на клиентите на счетоводна къща  Веста Консулт на 3 вида: 1) За стартиращ бизнес, 2) За действащ бизнес и 3) Пакетни услуги за дружества. Те са стандартизирани и не включват всички услуги, които предлагаме.

Пълната гама услуги на Веста Консулт, можете да видите по-долу:

ВСИЧКИ УСЛУГИ

От тези услуги могат да се възползват както Дружества, така и физически лица. Те са извън типизираните пакети и Вие можете да се възползвате от тях винаги, когато пожелаете.

Бонусът ни „Лоялен Клиент” включва изгодни намаления за наши дългогодишни партньори и клиенти, които са ни поверили повече от едно дружества.

ikonom analizi

МЕСЕЧНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ:

 1. За Вашите интереси ще се грижи персонален счетоводител, чиято работа пряко се наблюдава от опитен главен счетоводител.
 2. Сътрудник на счетоводна къща Веста Консулт приема и подрежда документите на Клиента в офиса на счетоводната къща. Документите се приемат под опис. Същите се разпределят и класифицират, за да бъдат обработени.
 3. В случай, че предоставените документи не отговарят на нормативните изисквания съгласно Закона за счетоводството и действащото законодателство, Клиентът получава консултация за : необходимото съдържание на данни и реквизити, формата , сроковете и др. В този случай Клиентът се уведомява за срокът, в който следва да предостави за обработка изряден документ.
 4. Така подредените и класифицирани документи, разделени по видове, по сделки и по хронологичен ред се предоставят на персоналния счетоводител на Клиента за обработка. Клиентът получава ориентировъчна информация, за технологичното време за обработка и за това кога, ще може да получи актуална информация за финансовото състояние на дружеството си (след приключване на обработката).
 5. Обработката на документите е ежемесечна и се извършва при спазване на приетата от Клиента Счетоводна политика и съгласно неговия Индивидуален сметкоплан. Ако дружеството е ново, тогава се създават подходящите за него Счетоводна политика и Сметкоплан още с приемането на първите документи .
 6. Обработката на документи включва осчетоводяване на първичните счетоводни документи: фактури за покупки и продажби, банкови извлечения, отчети от касови апарати, начисления и плащания на работни заплати и осигуровки и други в зависимост от спецификата на дейността на Клиента.
 7. Създават се вторични счетоводни документи:
  • оборотна ведомост за месечен, тримесечен , шестмесечен и годишен период с подробен опис, от която Клиентът може да се информира за икономически подробности, свързани с дейността си и да ги анализира.
  • Отчет за приходите и разходите
  • Инвентарна книга, която съдържа информация за активите на дружеството – материални и нематериални.
  • Амортизационни планове за дълготрайните активи на дружеството
  • Справки за наличния материален запас, от която е видно какво е движението на стоките, какви са наличностите и как са разходвани. От тази справка Клиента може да получи информация за състоянието на склада си (ако има такъв).
  • Справка за размера на касовата наличност.
 8. Следим Вашите финансови разчети с доставчиците и клиентите Ви.
 9. Следим Вашите лизингови договори, ако имате такива
 10. Следим банковите Ви кредити (ако имате) и Ви информираме, ако проявите желание, за най-актуалните и изгодни банкови продукти.
 11. Изготвяме и подаваме всеки месец дневници и справки декларации по Закона за ДДС по електронен път, като така пестим времето и ресурсите Ви.
 12. Поддържаме счетоводен архив на хартиен носител и в електронен вариант, като това Ви дава възможност за бърз достъп до икономическа информация години назад.

Тези услуги се предлагат в типизирани пакети.

lichen sqstav

ПЕЙРОЛ ( ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА / ЛИЧЕН СЪСТАВ) :

 1. Подготвяме за подписване трудовите договори с новите Ви служители. За целта служителят подава писмена молба да бъде назначен на работа, от която ние съхраняваме копие или оригинал. Проследяваме дали е представил останалите необходими документи за започване на работа. Според вида на дейността Ви те могат да варират, но най общо са: медицински документ, диплома за завършено образование, свидетелство за съдимост, трудова книжка.
 2. Обявяваме трудовия договор и следващите настъпили промени в НАП съгласно действащото трудово и осигурително законодателство и уведомяваме Клиента (респективно негов сътрудник) и новия служител за датата, от която следва да постъпи на работа.
 3. Проследяваме дали е подписал уведомлението от НАП за започване на работа и дали е получил копие на трудов договор, на уведомлението от НАП, екземпляр на длъжностна характеристика и на правилник за вътрешния ред на предприятието. В случай, че такива не са му предоставени, напомняме на Клиента и на неговия екип какви са нормативните изисквания. Така предпазваме Вас и Вашия бизнес от пропуски и Ви уведомяваме за възможните рискове.
 4. Ежемесечно подготвяме и подаваме Декларации 1 и 6 към НАП, в които се съдържа информация за начислените и изплатени работни заплати, както и за начислените и изплатени осигуровки.
 5. Преди да подадем тази информация към държавната администрация, Клиентът получава информация за размера на всяка заплата на всеки член на екипа си поотделно под формата на фишове, и информация за общата сума на работните заплати и осигуровките, както и крайния срок (според нормативните изисквания), до който следва да бъдат преведени. Това Ви дава възможност да планирате по-лесно Вашия бюджет.
 6. Изготвяме ведомостите за заплатите и проследяваме дали всички служители са се подписали под тях съгласно нормативните изисквания на действащото законодателство. Ако липсват подписи, уведомяваме Клиента за лицата, които следва да се подпишат и за кой период.
 7. Подготвяме документи за превод на работни заплати по банкови и по картови сметки
 8. Изготвяме платежни нареждания за дължими данъци и осигуровки от страна на дружеството Ви.
 9. Изготвяне на платежни нареждания за осигуровките на съдружниците в дружеството.
 10. Обработваме болнични листа, изготвяме уведомителното писмо до НОИ
 11. Издаваме служебни бележки за осигурителен стаж и възраст, за осигурителен доход , за детски и др.
 12. Изчисляваме доплащанията и обезщетенията при напускане на персонал по трудов договор.
 13. Изготвяме пенсионни удостоверения по образец 2 и 3 (УП 2 и УП 3)
 14. Поддържаме архив за персонала по трудови и граждански договори и можем да Ви предоставим информация за години назад, когато пожелаете.

Тези услуги се предлагат в типизирани пакети.

 

deadline

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ:

1. Изготвяне на Годишни финансови отчети, които отразяват финансовия резултат на Дружеството. Те се представят на Клиента и се обсъждат с него.

2. След като финансовия резултат е обсъден, се попълва годишна данъчна декларация на Дружеството, съгласно Закона за корпоративното и подоходно облагане;

3. Приготвят се всички справки и отчети, които се прилагат към годишната Ви данъчна декларация;

4. Изготвяме Вашия Годишен статистически отчет и го подаваме по електронен път. С подаване на документите по електронен път ние пестим Вашите време и ресурси

5. Изготвяне на Годишна данъчна декларация по Закона за ДДС и се подава по електронен път.

6. Подаване на Годишен финансов отчет в Търговския Регистър.

Тези услуги се предлагат в типизиран пакет.

 

notebook

ДРУГИ:

Услуга

Цена за външни клиенти

Цена за Лоялни Клиенти на Веста Консулт

Изготвяне на счетоводна политика на дружество

15 евро

-

Изготвяне на индивидуален сметкоплан на дружество

15 евро

-

Изготвяне на длъжностна характеристика

10 евро на брой

До 5 евро на брой

Изготвяне на отчети по поръчка на клиента

50 евро на справка

По 30 евро на справка

Представяне и защита на финансови отчети пред НАП, НОИ и др.

До 15% от интереса на дружеството

До 10% от интереса на дружеството

Изготвяне на търговски и други договори, Правилници за вътрешен ред, Правила за организация на работната заплата, Етичен кодекс на дружество и др. вътрешно фирмени документи

До 15% от интереса и не по-малко от 30 евро

До 10% от интереса, но не по-малко от 30 евро

Изготвяне и представяне на документи за отпускане на банкови кредити, овърдрафти и други продукти при изгодни условия

До 5% от стойността на кредита, но не по-малко от 160 евро

1% от стойността на кредита, но не по-малко от 150 евро

Подготовка и представяне на финансови отчети за одит

2 месечни счетоводни хонорара съгласно предоставена оферта или типизиран пакет

2 месечни счетоводни хонорара съгласно предоставена оферта или типизиран пакет

Изготвяне на документи и отчети за участие в публични търгове и европейски програми за финансиране

До 15% от интереса, но не по-малко от 50 евро на справка

До 10% от интереса, но не по-малко от 30 евро на справка

Консултации относно прилагането на Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане

80 евро на час

50 евро на час

Консултации по ЗМДТ, Закона за акцизите, ДОПК и др.

80 евро на час

50 евро на час

Оптимизиране на данъци

15% от спестения данък

10% от спестения данък

Регистрация на нови дружества (ООД/ЕООД )

230 евро

210 евро

Обявяване на Годишни финансови отчети

50 евро

30 евро

Обявяване на други актове

60 евро

40 евро

Промяна в уставни обстоятелства

Не по-малко от 30 евро, като хонорарът изключва държавните такси

Не по-малко от 20 евро, като хонорарът изключва държавните такси

Смяна на адрес за кореспонденция

Не по-малко от 30 евро, като хонорарът изключва държавните такси

Не по-малко от 20 евро, като хонорарът изключва държавните такси

Изработване на икономически анализ на дружество

Не по-малко от 50 евро на справка или се определя пакетна цена по договаряне

Не по-малко от 30 евро на справка или се определя пакетна цена по договаряне

Водене на материални запаси на дружество (цената важи за до 50 артикула)

По 1 евро на артикул

По 0.5 евро на артикул

Водене на склад и материален запас при дружество с над 50 артикула

По 0.80 евро на артикул или по договаряне при голяма стойност на поръчката

По 0.30 евро на артикул или по договаряне при голяма стойност на поръчката

Определяне на себестойност на производствени изделия До 50 евро на справка или по договаряне при обем на поръчката До 50 евро на справка или по договаряне при обем на поръчката
Изготвяне на дневници Интрастат и ВИЕС Декларации

По 4 евро на ред

По 3 евро на ред

Изготвяне на амортизационни планове и инвентарни книги

По 0.250 евро на артикул, но не по-малко от 50 евро

По 0.15 евро на артикул, но не по-малко от 20 евро

Индивидуални справки по образец на клиента

По 50 евро на справка

По 30 евро на справка

Обжалване на различни видове актове на държавни органи

До 15% от стойността на интереса

До 10 % от стойността на интереса

Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци по ЗКПО, ЗДС, и др. на външни клиенти

По 10 евро на услуга

По 10 евро на услуга

Изготвяне на документи при представяне на насрещни проверки

2 месечни абонамента съгласно индивидуална оферта или типизиран план

1 месечен абонамент за счетоводно и ТРЗ обслужване

Представяне на дружествата при ревизии

15 % от интереса, но не по-малко от 1 счетоводен хонорар според абонаментния план на дружеството

10 % от интереса, но не по-малко от 1 счетоводен хонорар според абонаментния план на дружеството

Изготвяне на анекси към договори

30 евро на документ

10-15 евро на документ

Подаване на документи за регистрация по ДДС

100 евро

80 евро

Документи за прилагане на СИДДО за чуждестранни физически лица, получили доходи в България

100 евро

80 евро

Издаване на единен номер на чужденец към НАП

50 евро

10 евро

Удостоверение А1 за приложимо законодателство при командироване на персонал в страни – членки на ЕС

150 евро

130 евро

Други юридически консултации

100 евро на час

80 евро на час

Изготвяне на документи във връзка с мерките срещу пране на пари

До 30 евро на справка , но не по-малко от 30 евро

До 20 евро на справка , но не по-малко от 20 евро

Изготвяне на пълномощни

По 5 евро на страница

По 3 евро на страница

Подаване на годишни данъчни декларации на физически лица

30 евро

27 евро

Регистрация на лица като администратори на лични данни

30 евро

20 евро

 

 

ВАЖНО! Когато е написано, че заплащането е на страница се има предвид машинописна страница по стандарт 1800 символа

Всички посочени цени в ценовата листа са без ДДС (за България 20% от стойността на услугата )

 

Веста Консулт

Веста Консулт