Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

                  ПАКЕТ „ПЕЙРОЛ” (ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА – ТРЗ, ИЛИ ЛИЧЕН СЪСТАВ)

lichen sqstav

 1. Подготвяме за подписване трудовите  договори с новите Ви служители. За целта служителят подава писмена молба да бъде назначен на работа, от която ние съхраняваме копие или оригинал. Проследяваме дали е представил останалите необходими документи за започване на работа. Според вида на дейността Ви те могат да варират, но най общо са: медицински документ, диплома за завършено образование, свидетелство за съдимост, трудова книжка.
 2. Обявяваме трудовия договор и следващите настъпили промени в НАП съгласно действащото трудово и осигурително законодателство и уведомяваме Клиента (респективно негов сътрудник) и новия служител за датата, от която следва да постъпи на работа.
 3. Проследяваме дали е подписал уведомлението от НАП за започване на работа и дали е получил копие на трудов договор, на уведомлението от НАП, екземпляр на длъжностна характеристика и на правилник за вътрешния ред на предприятието. В случай, че такива не са му предоставени, напомняме на Клиента и на неговия екип какви са нормативните изисквания. Така предпазваме Вас и Вашия бизнес от пропуски и Ви уведомяваме за възможните рискове.
 4. Ежемесечно подготвяме и подаваме Декларации 1 и 6 към НАП, в които се съдържа информация за начислените и изплатени работни заплати, както и за начислените и изплатени осигуровки.
 5. Преди да подадем тази информация към държавната администрация, Клиентът получава информация за размера на всяка заплата на всеки член на екипа си поотделно под формата на фишове, и информация за общата сума на работните заплати и осигуровките, както и крайния срок (според нормативните изисквания), до който следва да бъдат преведени. Това Ви дава възможност да планирате по-лесно Вашия бюджет.
 6. Изготвяме ведомостите за заплатите и проследяваме дали всички служители са се подписали под тях съгласно нормативните изисквания на действащото законодателство. Ако липсват подписи, уведомяваме Клиента за лицата, които следва да се подпишат и за кой период.
 7. Подготвяме документи за превод на работни заплати по банкови и по картови сметки
 8. Изготвяме платежни нареждания за дължими данъци и осигуровки от страна на дружеството Ви.
 9. Изготвяне на платежни нареждания за осигуровките на съдружниците в дружеството.
 10. Обработваме болнични листа, изготвяме уведомителното писмо до НОИ
 11. Издаваме служебни бележки за осигурителен стаж и възраст, за осигурителен доход , за детски и др.
 12. Изчисляваме доплащанията и обезщетенията при напускане на персонал по трудов договор.
 13. Изготвяме пенсионни удостоверения по образец 2 и 3 (УП 2 и УП 3)
 14. Поддържаме архив за персонала по трудови и граждански договори и можем да Ви предоставим информация за години назад, когато пожелаете.

МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ:

paketni uslugi

Брой на персонала

Цена на заето лице

Персонал до 40 човека

16 евро на заето лице

Персонал до 60 човека

13 евро на заето лице

Персонал до 90 човека

12 евро на заето лице

Персонал до 100 човека

10 евро на заето лице

Персонал над 100 човека

Цените са по договаряне

Успоредно с всичко това, получавате напълно безплатно:

 • Консултации по трудови и осигурителни казуси, свързани с дейността Ви и с наемането и освобождаването на персонал  -до 2 часа месечно!
 • Медиация в случай на конфликт в отношенията Работник-работодател;
 • Oтстъпка „Лоялен Клиент” , ако ни поверите повече от едно дружества.

ВАЖНО: Всички останали услуги са предмет на допълнително договаряне!

glasses

Веста Консулт

Веста Консулт