Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Тази услуга се извършва по силата на пълномощно с нотариална заверка на подписа. По ДДС могат да бъдат регистрирани:vat

 • Еднолични търговци
 • Лица, упражняващи свободни професии
 • Лица, работещи по граждански договори
 • Лица, отдаващи помещения под наем
 • Дружества
 • Юридически лица с нестопанска цел  (сдружения, фондации по ЗЮЛНЦ)
 • Граждански дружества по ЗЗД и др.

Когато говорим за физически лица - чужденци или дружества с чуждестранно участие, за целите на регистрацията по ДДС Клиентът следва да има Единен номер на чужденец или ЕИК по Булстат.

Регистрацията по ДДС може да бъде доброволна (когато това е изцяло в интерес на лицето) или задължителна (когато се налага поради наличието на определено в закона основание) и включва:

 • Първоначална консултация на Клиента относно задължителността на регистрацията по ДДС и как това ще се отрази на дейността му. При доброволна регистрация, консултацията обхваща ползите и пасивите от нея.
 • Подготовка на необходимите документи за регистрацията.
 • Подаване на документите в НАП и съдействие на клиента по време на цялата процедура,
 • Представителството на Клиента пред органите на НАП

Стойността на услугата се определя според обема на извършената работа. При отправено запитване Клиентът получава индивидуална оферта.

Веста Консулт

Веста Консулт