Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

УСЛУГИ ЗА ДРУЖЕСТВА:

                  СЧЕТОВОДЕН ПАКЕТ ЗА ДРУЖЕСТВА, НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС

 ikonom analizi

 1. За Вашите интереси ще се грижи персонален счетоводител, чиято работа пряко се наблюдава от опитен главен счетоводител.
 2. Сътрудник на Веста Консулт приема и подрежда документите на Вашето дружество в офиса на счетоводната къща.  Документите се приемат под опис. Същите се разпределят и класифицират, за да бъдат обработени.
 3. В случай, че предоставените документи не отговарят на нормативните изисквания съгласно Закона за счетоводството и действащото законодателство, Вие получавате  консултация за : необходимото съдържание на данни и реквизити; формата ; сроковете и др. В този случай Ви уведомяваме за срокът, в който следва да предоставите за обработка изряден документ.
 4. Така подредените и класифицирани документи, разделени по видове, по сделки и по хронологичен ред се предоставят на персоналния Ви счетоводител за обработка. Вие можете да получите ориентировъчна информация, за технологичното време за обработка и за това кога ще може да получите актуална информация за финансовото състояние на дружеството Ви (след приключване на обработката).
 5. Обработката на документите е ежемесечна и се извършва при спазване на приетата от Вашето дружество Счетоводна политика  и съгласно неговия Индивидуален сметкоплан. Ако дружеството е ново, тогава се създават подходящите за него Счетоводна политика и Сметкоплан още с приемането на първите документи .
 6. Обработката на документи включва осчетоводяване на първичните счетоводни документи: фактури за покупки и продажби, банкови извлечения, отчети от касови апарати, начисления и плащания на работни заплати и осигуровки и други в зависимост от спецификата на дейността на Вашето дружество.
 7. Създават се вторични счетоводни документи:
  1. оборотна ведомост за месечен, тримесечен , шестмесечен и годишен период с подробен опис, от която Клиентът може да се информира за икономически подробности, свързани с дейността си и да ги анализира.
  2. Отчет за приходите и разходите
  3. Инвентарна книга, която съдържа информация за активите на  дружеството – материални и нематериални.
  4. Амортизационни планове за дълготрайните активи на дружеството
  5. Справки за наличния материален запас, от която е видно какво е движението на стоките, какви са наличностите и как са разходвани. От тази справка Вие можете да получите информация  за състоянието на склада си (ако има такъв).
  6. Справка за размера на касовата наличност.

   

За да Ви е максимално удобно, Счетоводната къща използва лицензиран професионален софтуер, който ни  позволява да предоставяме справки с детайлна или обща икономическа информация. Можем да я класифицираме и по различни икономически критерии. Това, което е добро за Вашия бизнес , е добро и за нас!

Стойността на услугите се определя според обемът на работата и индивидуалните потребности на всеки клиент.

 paketni uslugi

Следва ТИПИЗИРАН  СЧЕТОВОДЕН ПАКЕТ ЗА ДРУЖЕСТВА БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС

Клиент

Дружество, което  извършва само услуги

Дружества в сферата на туризмът, търговия, търговия с услуги

Дружества в сферата на производството, строителството и строително-монтажните работи

Клиентът има до 10 документа месечно

70 евро

110 евро

135 евро

Клиентът има  от 11 до 30 документа месечно

135 евро

160 евро

190 евро

Клиентът има от 31 до 50 документа месечно

200 евро

215 евро

240 евро

Клиентът има над 50 документа месечно

Цените са по договаряне

Цените са по договаряне

Цените са по договаряне

Веста Консулт

Веста Консулт