Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА СЧЕТОВОДНА КЪЩА ВЕСТА КОНСУЛТ

  1. Понятия

Чл. 1.  (1) " Веста Консулт" е консорциум, в който членуват редица дружества. Всяко от тях има право да упражнява дейност в сферата на счетоводство и контрол. Под „счетоводна къща” се разбира който и да е член на консорциума.
(2). Клиент е всяко физическо, юридическо лице или неперсонифицирано образувание, което подписва договор или оферта с член на консорциума.

Чл. 2. (1) За да може счетоводната къща да изпълнява задълженията спрямо клиента, свързани с месечното счетоводно и / или трз обслужване, страните следва да подпишат договор в писмена форма. Към договора може да бъде приложен абонаментен план, в които да е посочен обемът на задълженията на счетоводната къща и месечното заплащане за същите. В случай, че между страните няма подписан договор, се счита че те работят под общи условия.

(2) Когато Счетоводната къща поеме ангажимент за изпълнение на месечното счетоводно обслужване, клиентът следва да й предостави пълномощно, по силата на което счетоводната къща, респ. нейния екип, да могат да изпълнят задълженията си. Ако пълномощно не бъде представено от клиента  в полза на счетоводната къща, респ, на нейния екип и/ или сътрудници, се счита, че клиента поставя счетоводната къща в невъзможност да изпълни задълженията си по договора и изпълнение от страна на счетоводната къща не се дължи.

(3) Когато страните ( счетоводна къща и клиент) не са уточнили обемът на работа в абонаментен план, всеки месец се заплаща от клиента на базата на констатирания от счетоводната къща обем на работа за този клиент.

(4) Фактури се издават, когато клиентът ги поиска и съгласно действащото законодателство в България, а именно в 5-дневен срок от направеното плащане по банков път или в брой. В случай, че клиент не заяви фактура в този срок, счетоводната къща няма ангажимент за издаването й.

(5) За валидно заявена фактура се считат онези случаи, при които клиентът освен искането в писмена или устна форма, предостави на счетоводната къща данни за фактура, а именно: Име на юридическо лице, ЕИК, респ. Булстат номер, адрес и МОЛ, както и информация дали юридическото лице има регистрация по ДДС.

  1. Действие на общите условия

Чл. 3. Общите условия се прилагат винаги, когато страните по счетоводните отношения не са се уговорили за нещо различно в писмена форма. При противоречие между общите условия и индивидуалните уговорки обективирани писмено, прилагат се индивидуалните уговорки с клиента.
Чл. 4. Всички посочени цени на сайта на "Веста Консулт" са без ДДС, освен ако изрично не е написано друго.
Чл. 5. Всяка предоставена оферта на клиент, кандидат клиент или друго лице има валидност 1 /един/ календарен месец. След изтичането му се счита, че предложените в офертата цени не са актуални, освен ако в офертата изрично не е посочен различен срок. Когато офертата посочва по-къс срок, това е валидно единствено когато:
(1) До годишната актуализация на цените на счетоводната къща остават по-малко от 30 календарни дни и клиентът не е получил изрична писмена уговорка/ ако с клиента не е уговорено писмено друго, че предложението в офертата ще важи за поне един календарен месец.
(2) Клиентът промени условията, на базата на които е предоставена последната оферта от счетоводната къща и до годишната актуализация на цените на счетоводната къща остават по-малко от 30 календарни дни и клиентът не е получил изрично потвърждение, че предложението в офертата ще важи за поне един календарен месец.
Чл. 6. На всички запитвания за счетоводно и ТРЗ обслужване се отговаря в рамките на 2 до 3 работни дни. Запитвания, изпратени в почивни и празнични дни се считат получени на първия работен ден след това.
Чл. 7. За изпращане на коректна оферта клиентът следва да посочи коректни данни, на базата на които да се изчисли размерът на счетоводния хонорар, е-мейл и лице за контакт, до които да бъде адресирана офертата.
Чл. 8. Консорциум "Веста Консулт" се представлява и управлява от Марина Мучакова.
Чл. 9. Всички оплаквания и комплименти по отношение на обслужването и свършената работа следва да бъдат адресирани до нея с цел повишаване на качеството на обслужване.
Чл. 10. Счетоводната къща запазва правото си да променя общите условия. Те влизат в сила автоматично с качването им на сайта за всички съществуващи отношения между страните. Индивидуалните уговорки не се засягат от промяната в общите условия. За всяка направена промяна в общите условия клиентите биват уведомявани при първа възможност. Задължението на Счетоводната къща да уведомява клиентите си за настъпили промени в общите условия не изключва задължението на всеки клиент сам да следи за актуализации в условията.

III. Начини и срокове на плащане

Чл. 11 . Заплащането на счетоводните хонорари се извършва до 5-то /пето/ число на месеца, за същия месец. Посочените цени на сайта и в офертите не включват ДДС, освен ако изрично не е упоменато в текста на съответния документ, че цената е крайна и включва ДДС.
А) Пакетната цена за 1 месец се определя съгласно абонаментния план, представен на клиента.
Б) Цената за ТРЗ се определя съгласно същия абонаментен план.
В) Цената за годишното приключване е в размер на две месечни абонаментни такси за счетоводно и ТРЗ обслужване, равностойни на хонорарите за месец декември в същата година и следва да се заплатят заедно с декемврийския хонорар, но не по-късно от 5-ти януари на следващата календарна година.  
Г)Индивидуалните услуги не са предмет на договаряне в счетоводния договор, а се определят допълнително според ценовата листа на счетоводната къща.
Д)Цените за счетоводно и ТРЗ обслужване за всички клиенти ще бъдат актуализирани при нарастване на обема на работа в текущата година и/или след изтичане на отчетната година.
Е)За обработване на минали периоди и в случай, че страните не се договорят друго, се дължи заплащане съгласно ценовата листа на счетоводната къща и според месеците, които следва да бъдат обработени.
Чл. 12. При подписването на договор се прави първото плащане съгласно абонаментния план.
Чл. 13. При преработка на счетоводни данни по искане на клиента и не по вина на счетоводната къща, се дължи заплащане в пълен размер, съгласно абонаментния план или ценовата листа на счетоводната къща.
(1) Когато между страните има подписан счетоводен договор или приета оферта, заплащането е според уговореното между страните.
(2) Когато между страните няма подписан договор или приета оферта, заплащането е според ценовата листа на счетоводната къща и при спазване на общите условия, за които клиента се счита уведомен.
Чл. 14. Заверката на Годишните финансови отчети от одитор е предмет на отделно договаряне и не се покрива от счетоводния договор, освен ако клиентът изрази изрично желание тази услуга да бъде добавена към офертата за счетоводно обслужване. В този случай клиентът получава няколко оферти от сътрудници на счетоводната къща и приема най-изгодната за него. Одиторската кантора или одиторът са отделни лица, които носят пред клиента самостоятелна отговорност за действията си.
Чл. 15. Актуализирането на цените за счетоводно и ТРЗ обслужване се извършва както следва:
(1) През месец Декември се извършва актуализация на цените за следващата календарна година. Вземат се предвид промените в обема на работа на клиента, инфлационния индекс, общото увеличение на цените на консумативите и на минималните осигурителни прагове . При покачване на инфлационния индекс за страната над 3% преди изтичане на календарната година, актуализацията на хонорарите може да бъде извършена предсрочно.
(2) При нарастване на обема на работа над договорените показатели с повече от 20% в рамките на 3 последователни месеца, Счетоводната къща може да предложи на клиента оферта за актуализация на месечния хонорар.
(3) Оферта може да бъде отправена посредством всички валидни средства за комуникация, а именно факс, телекс, електронна поща, куриер, скайп, msn или по друг подходящ начин, стига писмената форма да бъде спазена. Счита се за получена 2 /два/ дни след изпращането. В случай, че не бъде отхвърлена писмено две седмици след получаването, офертата за актуализация на цените влиза в сила. За целта в счетоводния договор клиентът предоставя валидни адрес и контакти.
(4)Когато офертата е отправена лично, коментирането й следва да се извърши на договорена работна среща в двуседмичен срок от датата на получаването. В случай, че такава среща не се състои се приема, че офертата за актуализация е приета от клиента.
Чл. 16. При изискване от страна на клиента, служителите на счетоводната къща могат да предоставят и получават в ТД на НАП, НОИ, Инспекция по труда и др. институции, документи свързани с дейността на дружеството извън областта на счетоводните и ТРЗ услуги. За извършената услуга се дължи допълнително заплащане по споразумение между страните или съгласно ценовата листа на счетоводната къща.
Чл. 17. В особените случаи когато, при изготвяне на специални справки в течение на календарната година по закона за Статистиката или по искане на Статистическия Институт, се дължи допълнително заплащане на всяка допълнителна справка съгласно ценовата листа на счетоводната къща. За целта клиентът следва да бъде уведомен по най-бързия начин и при първа възможност за условията и сроковете, в които трябва да се извърши справката. Ако счетоводните данни се окажат недостатъчни, клиентът следва да представи цялата необходима информация за целта.
Чл.18. Сумата за счетоводно обслужване се изплаща по банков път. Сметката на счетоводната къща е описана в договора за счетоводно и ТРЗ обслужване. При превод на плащане в различна сметка, чийто титуляр е член на консорциум "Веста Консулт" се счита, че плащането е извършено коректно.
Чл.19. С подписването на счетоводен договор клиентът ще заплати на счетоводната къща първият месечен хонорар за счетоводно обслужване .

  1. Срок на договора

Чл. 20. Счетоводният договор се сключва за срок от 1 /една/ календарна година, освен ако страните не са се договорили за нещо различно. Ако клиентът е дружество, регистрирано по ДДС, срокът изтича на 15-то число на месеца, следващ месеца на прекратяването след подаване на справките декларации по ДДС за последния месец от абонамента.
Чл. 21. (1) Продължаване на срока на договора се извършва с анекс. Ако няма подписан анекс и нито една от страните не прекрати договора писмено се счита, че договорът е продължен за неопределено време при същите условия.
(2) Страните могат да го прекратят по всяко време с предизвестие.

  1. Права и задължения на клиента

Чл. 22. Клиентът има право:
(1) Да изисква спазването на неговата счетоводна политика.
(2) Да изисква ежемесечно осчетоводяване на документите.
(3) Обработването на документите ще се извършва за 5 до 10/пет до десет /работни дни (в зависимост от обема работа), считано от датата на предаването им в счетоводната къща, освен ако страните не се споразумеят друго с оглед технологичното време, което изисква работата и в случай, че тя се окаже нестандартна.
(4) Да получава своевременна и надлежна информация за състоянието на Дружеството си;
(5) Да получава справките си в уговорените срокове, вид, форма и съдържание;
(6) Счетоводната къща се задължава да не обсъжда и предоставя на трети лица вътрешно фирмена
информация като цени, предложени оферти и др. За спокойствието на клиентите счетоводната къща може да подпише допълнителна декларация с клауза за поверителност извън тази в счетоводния договор. Текстът на същата е според предпочитанията на клиента. Счетоводната къща е регистрирана като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и съхранява и оперира с такива, свързани с икономическа информация, персонал, осигуровки и др. подобни.
(7) Счетоводната къща периодично информира клиента за състоянието на неговото дружество. Клиентът има право на възражения по отношение на извършената работа. Същите следва да се отправят до управителя на консорциума- Марина Мучакова. Възраженията се отправят при процесът на работа или най-късно при получаването на готовата работа. Когато клиентът не отправи възраженията си най-късно при получаването на готовата работа, същата се счита за приета без забележки. При отправяне на възраженията се определя подходящ срок за корекция на данни. Когато клиентът е нарушил сроковете, договорени със счетоводната къща или определени в общите условия, за предоставяне на документи и информация и това е намалило технологичното време за изпълнение на работата, както и когато клиентът е променил изискванията си към готовата работа в последствие, наложила се е последваща корекция на данни при срокове, по кратки и в нарушение на изискванията за технологично време за изпълнение, работата на счетоводната къща при всички случаи се счита за коректно изпълнена и клиентът няма право на претенции за вреди.
(8) Клиентът има право да се оплаква от качеството и нивото на обслужване, както и да дава предложения за неговото повишаване. Всички оплаквания, препоръки и предложения се отправят до управителя на консорциума Марина Мучакова.
Чл. 23. Клиентът се задължава:
(1) Да осигури на счетоводната къща и нейните сътрудници всички документи, данни и друга информация, необходима за
счетоводното и ТРЗ обслужване.
(2) Да предаде на счетоводната къща всички документи, подредени в хронологичен ред (да няма липсващи документи).
(3) Да предаде попълнени надлежно всички първични и вторични счетоводни документи, съгласно Закона за счетоводството. Всеки клиент при необходимост получава подробни разяснения и съвети за вида и формата, в които според българското законодателство следва да се представят изходящите от клиента документи. Такива (първични) документи са включително, но не само : фактури, касови бележки, касова книга, отчети от касови апарати, банкови извлечения, приемателно предавателни и констативни протоколи, актове за свършена работа, пътни листа, товарителници, ЧМР, пътни листа и др. Когато клиент представи в счетоводната къща документ, неотговарящ на нормативните изисквания, последният се връща на клиента с препоръка как да бъдат отстранени недостатъците и срок за това. Всички неотговарящи на нормативните изисквания документи се считат за непредадени на счетоводната къща и няма да бъдат осчетоводени.
(4) Да представи попълнена и надлежно оформена първичната информация, свързана с наемането и освобождаването на персонала.
(5) Да представя своевременно информация, необходима за изготвянето на ведомостите за заплати, в това число- отработено време, брутно трудово възнаграждение, присъствие, отсъствие на персонала, в това число работни графици, отпуск по болничен и други.
(6) Да заплати в срок договорната цена .
(7) Да не споделя и предава на трети лица или разпространява по какъвто и да е начин, в каквато и да е форма информация, данни, знания, умения, ноу-хау, разменени или придобити чрез консултации, по време на изпълнение на договора, или в процес на съвместно сътрудничество със счетоводната къща.
Чл. 24. Счетоводната къща не носи отговорност за непредаване или неосчетоводяване на документите в срок, когато това се дължи на късното им предаване от страна на клиента. За неподадени в срок документи се считат и тези, които не отговарят на законните изисквания за форма, съдържание и др. и са върнати на клиента с предписание за отстраняване на недостатъците , корекции, поправки и др.

  1. Права и задължения на счетоводната къща

Чл.25. Счетоводната къща се задължава:
(1) Да организира формата на счетоводното и ТЗР обслужване, спазвайки подписания с клиента договор.
(2) Да спазва индивидуалния сметкоплан, който е съставен за клиента и одобрен от него.
(3) Да води редовно и правилно приходно- разходната документация, счетоводните регистри, ведомостите за заплати, трудовите договори.
(4) Ежемесечно да предава на клиента завършената работа в съответствие с подписания между страните договор. Под предаване на работата се разбира счетоводните справки на хартиен или магнитен носител, както и докладване в устна форма за финансовите резултати и дължимите данъци и осигуровки на клиента.
(5) Да запази в тайна всяка поверителна информация свързана с клиента.
(6) Да запази в тайна счетоводната информация за клиента, както по време на действието на счетоводния договор така и поне 5 /пет/ години след прекратяването му.
(7) За периода на договора и за информацията, обработена от счетоводната къща, последната се задължава да участва със свой представител при извършването на :
- насрещни данъчни проверки по фактури на клиента;
- данъчни проверки по ДДС, по ЗКПО, ЗДДФЛ или действащото счетоводно законодателство;
- проверки от НОИ;
- проверки от Инспекция на труда.
(8) За периоди извън рамките, времето и задълженията, произтичащи от абонаментния план или офертата, подписан между страните, счетоводната къща поема допълнителни ангажименти за работа след подписването на анекс и след определянето на цена.
(9) Да дава указание за провеждането на годишни ревизии.
(10) Да не преотстъпва на трети лица данни, информация, умения, ноу- хау, разменени по време на съвместно сътрудничество, преговори, консултации или предоставени по време на изпълнение на договора.
(11) За насрещните проверки и ревизиите, както и за посещения на НАП, НОИ, Инспекция по труда и др институции, се дължи допълнително заплащане. При липса на друга уговорка между страните, тази услуга се заплаща според ценовата листа на счетоводната къща.
(12) Да уведомява клиента за промени в общите условия и актуализации на ценовата листа.
Чл. 26. Счетоводната къща има право:
(1) Да назначава свой сътрудници, които да работят под нейно ръководство и отговорност.
(2) Да получава заплащане на договореният хонорар в срок.
(3) Да информира клиента за нови инициативи, дейности и услуги, както и да предлага актуализации на счетоводния договор и хонорарите си съгласно влезли в сила нови нормативни изисквания и др.
Чл. 27. (1) Счетоводната къща има право да получава дължимото си заплащане своевременно (всеки месец за текущия месец) и да прекрати договора при забавяне на плащанията от страна на клиента съгласно клаузите за прекратяване на договора.
(2) В случай, че не получи дължимата сума до 2 седмици след прекратяване на договора, счетоводната къща може да задържи документацията на клиента като гаранция за изплащането й. Върху неизплатената сума тече наказателна лихва в размер на 0.05% за всеки просрочен ден. При непълно или частично плащане се приема, че първо се погасява лихвата по задължението.

VII. Приемане на резултатите от счетоводното и ТРЗ обслужване

Чл. 28. Резултатите от счетоводната работа се предават или докладват на посоченото от клиента лице.
(1) Документацията, посочена в този член, се предава на клиента или посочено от него лице след заплащане на дължимия хонорар.
(2) Счетоводната къща не носи отговорност за подаване на документи след определения срок в данъчните служби,
НОИ, НСИ и др институции., в случаите когато:
А) Клиентът е получил своевременно цялата необходима документация, но я е загубил или не е спазил срока за подаване.
Б) Клиентът не е получил своевременно документите поради забавяне на плащането.
В)Клиентът е предал първичните счетоводни документи за осчетоводяване със закъснение в счетоводната къща, с което е нарушил изискванията за необходимо технологично време за обработка на документи.
Г) Клиентът е подал неточна информация или данни, в следствие на което се е наложило преработване и поради това подаването на данните в съответната институция е просрочено.
(3) Връщането на счетоводната документация на клиента се извършва по реда за Прекратяване на договора и задължително е съпроводено с писмен акт.
Чл. 29. За всяка получена сумата счетоводната къща е длъжна да издаде надлежен документ на клиента - касова бележка , фактура или друг подходящ документ.

VIII. Допълнителни услуги

Чл. 30. Всяка допълнителна услуга извън договореното в абонаментния план на клиента, ще се заплаща допълнително, за което ще се подписва анекс, протокол, анкетна карта за поръчка или друг подходящ документ. Ако клиентът направи поръчка за допълнителна услуга и страните не обективират поръчката в писмена форма, заплащането се извършва съгласно ценовата листа на счетоводната къща. Относно условията за качество и срок за извършване на работата, се прилагат съответно общите условия.

 

  1. Допълнителни условия

Чл. 31. (1) Когато се наложи посещение на обекти, филиали, клонове, поделения на клиента, извън гр. София, последният се задължава да поеме разходите за командировка на всяко командировано лице на счетоводната къща и нейните сътрудници или служители.
(2) Разходите за гориво и смазочни материали (ГСМ) при посещение на обекти, филиали, клонове, поделения на клиента са за сметка на последния и се определят по Наредбата за разходи на ГСМ на автомобилите.
(3) При отдалеченост на повече от 150 км. от гр. София на обекти, филиали, клонове, поделения на клиента и посещение на обектите по-често от един път месечно, клиентът може да предостави транспортно средство на счетоводната къща (респ. нейните служители или сътрудници) за постоянно ползване . Във всички останали случаи е длъжен да осигури постоянен транспорт до и от обектите.
Чл. 32. Всички допълнения или нови условия се договарят с подписването на споразумение, протокол, анекс или по друг подходящ начин и при спазване на писмената форма, които се прилагат към счетоводния договор.
Чл. 33. Когато счетоводното обслужване на даден клиент се премества от един към друг член на консорциума и ако за това не се подпише договор, може да стане с двустранен протокол или друг подходящ писмен акт при същите условия. Не е необходимо подписването на нов договор за счетоводно обслужване. Протоколът се прилага към действащия договор и става неделима част от него.
Чл. 34. Консорциум "Веста Консулт" оперира с унифицирана ценова листа, която е в сила за всички членове.

  1. Прекратяване на счетоводния абонамент.

Чл. 35.Счетоводният договор или абонамента за счетоводно обслужване, може да бъде прекратен по взаимно съгласие.
ЧЛ. 36. Счетоводният договор може да бъде прекратен по искане на една от страните с писмено предизвестие от два месеца.
Чл. 37. Предизвестието за прекратяване на договора може да бъде отправено писмено посредством всички валидни средства за комуникация – факс, телекс, електронна поща, куриер или по друг подходящ начин и се счита за получено 2 /два/ дни след изпращането. В случай, че не бъде отхвърлено писмено две седмици след получаването, предизвестието за прекратяване на договора се счита за прието и влиза в сила на деня, следващ деня на получаването.
Чл. 38. За срока на предизвестието клиентът дължи на счетоводната къща хонорар в пълен размер.
Чл. 39. За срока на предизвестието счетоводната къща е длъжна да извърши счетоводната работа в пълен обем и с необходимото качество.
Чл. 40. (1) Счетоводната къща изготвя всички документи, протоколи, описание на салда и други необходими данни и документи за предаване на извършената счетоводна работа. Протоколите за извършената счетоводна работа се подписват от служител на счетоводната къща и от клиента, с което се констатира, че счетоводната документация е предадена на клиента и данните са одобрени. Счита се, че към работата на счетоводната къща няма забележки. Възражения на това основание по-късно не се приемат за основателни.
(2) За извършената счетоводна работа по време на действие на договора за счетоводно обслужване, счетоводната къща пази електронен архив. Електронният архив отразява само извършените счетоводни операции. В електронния архив НЕ СЕ отразява точно копие на съдържанието на обработените документи.
(3) Всеки клиент, който има текущи или приключили отношения със счетоводната къща, може да поиска извлечение от електронния архив за минал период. Когато работата за съответния период е предадена на клиента, за повторно извлечение или справка се дължи допълнително заплащане. Заплащането се определя по ценовата листа на счетоводната къща, освен ако страните не се договорят изрично нещо друго в писмена форма.
Чл. 41.След подписване на протокол не се допускат рекламации на счетоводната работа. Счита се, че всички налични и необходими документи са предадени на клиента. Счетоводната къща не носи отговорност за изгубени данни или информация.
Чл. 42. При прекратяване на договора за счетоводно и ТРЗ обслужване без предизвестие, неизправната страна дължи неустойка на изправната в размер на счетоводния и трз хонорар за срока на неспазеното предизвестие, освен ако прекратяването касае виновно неизпълнение на задълженията на една от страните.
Чл. 43. При забава на плащането за счетоводно обслужване, повече от един месец, договорът за счетоводно обслужване се счита за автоматично прекратен по вина на клиента, без писмено предизвестие. В този случай счетоводната къща прекратява работата си по документите на клиента до постъпване на плащането. Всички настъпили неблагоприятни последици за клиента след спиране на работа на основание на неплащане на счетоводни хонорари, не могат да бъдат третирани като виновно причинени на клиента. В този случай счетоводната къща не отговаря за вреди и не дължи обезщетение.

  1. Неизпълнение

Чл. 44. При прекратяване на договора за счетоводно обслужване по вина на една от страните, неизправната страна дължи неустойка на изправната страна в размер на 1 хонорар, съгласно приетия от тях абонаментен план.
Чл. 45. (1) Плащането на неустойката се извършва в 5- дневен срок след прекратяване на договора. При неспазване на пет-дневния срок, неустойката се олихвява с 0.05% за всеки просрочен ден.
(2) В случай, че неизправната страна не извърши пълно или частично плащане, но не по малко от 30% от дължимата сума, в срок от три календарни месеца, считано от датата на падежа, изправната страна има право да се снабди с изпълнителен лист и да събере вземанията си по реда на действащия ГПК.
(3) Дължимите суми при непълно или частично плащане се погасяват както следва: Първо се погасяват неустойките, след това лихвите , накрая главницата по задължението. При просрочване на еднородни задължения в различен период от време, първо се погасяват най-старите задължения. Когато за дължимата сума или част от нея, длъжникът е дал обезпечение, се погасява първо най-обременителното задължение.
(4) Всички задължения с изтичаща давност са с предимство пред останалите.
(5) Всяко писмо за потвърждаване на просрочени задължения, което е подписано от клиента, се счита за признаване на съществуващите задължения по размер и основание и за покана за плащане. В този случай сроковете за плащане започват да текат от датата на потвърждението.
Чл. 46. Страните по счетоводния договор се задължават да не преотстъпват на трети лица информация, разменена по време на съвместни преговори или предоставена при изпълнение на договора.

XII. Заключителни разпоредби

Чл. 47. Нищожността на никоя клауза от счетоводния договор, която бъде обявена за противоречаща на приложим закон, или бъде обявена за недействителна по съдебен ред, няма да направи невалидна никоя друга клауза или договора като цяло.
Чл. 48. Всички спорове, породени от счетоводния договор или общите условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение, неизпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.
Чл. 49. Всички спорове, породени от счетоводния договор или общите условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение, неизпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани съгласно действащото българско законодателство.

 

Прочетох Общите условия и съм съгласен с тях: ………………………..
/Подпис/

Веста Консулт

Веста Консулт