Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

notebook

Писмените преводи са преводи, които се предоставят на клиента в писмена форма. Това може да са най-различни документи, писма, кореспонденция, уеб сайтове, оферти, запитвания, договори и много други. Писмените преводи могат да бъдат официални и неофициални, като официалният превод се предава на клиента на хартиен носител, отпечатва се на официална бланка на агенцията и има мокър печат и саморъчен подпис на преводачът, който го е изготвил. В края на превода преводачът поставя клетвена декларация за автентичност на превода и се подписва под нея. Официалните преводи могат да се легализират в министерства, посолства и компетентни институции. Неофициалните преводи не могат да се легализират, защото не отговарят на задължителните изисквания за форма. При изготвянето и оформянето на преводите, агенциите са задължени да спазват ПРАВИЛНИК за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г.) и чл. 4 от договора, който са подписали с МВНР. Писмените преводи се разделят на експресни, бързи и стандартни и още на обикновени и специализирани. Критериите за разделяне на видовете преводи са обем и срок за изпълнение на поръчката от една страна и сложност на текста с оглед на специфичната терминология или на необходимата текстообработка от друга страна.

deadline

.

Експресни преводи.

Характерното за този превод е, че се подготвя приоритетно бързо за много кратък период от време. Когато е комбиниран със заверка и/или легализация на документа към технологичното време за превода уведомяваме клиента и за сроковете за заверки и легализации. С оглед качеството на предлаганото от нас обслужване не приемаме експресни преводи на някои видове документи, които изискват изключителни прецизност и внимание. Такива са медицински документи ( епикризи, свидетелства, хистология на различни заболявания, изследвания и пр), някои видове търговски договори, някои видове документи, издадени от съдилища. Срокове: В общия случай експресните поръчки стават за 8 до 10 работни часа при обем на превода до 5 машинописни страници ( при стандарт на една машинописна страница, равна на 1800 символа). Поради кратките срокове за изпълнение, експресните преводи са със завишени тарифи.

Бързи

Бързият превод се изготвя за срок от 16 до 20 работни часа при обем на поръчката до 5 машинописни страници при стандарт една страница равна на 1800 машинописни символа. Поради по-кратките срокове за изпълнение на поръчката, бързите преводи се извършват при завишени тарифи.

Стандартни

Стандартните преводи се извършват за 3-4 работни дни при обем на поръчката до 5 машинописни страници, при стандарт 1 машинописна страница е равна на 1800 символа.

 Обикновени преводи

Обикновеният превод е превод на типов документ като например актове от общините: акт за раждане, акт за сключен брак, удостоверение за идентичност на имена, удостоверение за гражданско състояние, смъртен акт и други. Обикновени преводи са и тези на неспециализирана кореспонденция, договори за покупка на автомобил, които се представят пред общината, уверения за записан студент в чуждестранно училище, бележки за детски градина, удостоверение от работодател или от държавен орган за доход, дипломи и академични справки за завършено основно и средно образование и други.

 

glasses

Специализирани преводи

  Специализираният превод е всеки превод, който включва специална терминология в различни области като например техника, наука, икономика, финанси, право, счетоводство, програмиране, медицина, физика, химия, биология, психология и много други. Специфичното при този вид преводи е, че обикновено преводачите имат специализирани познания в съответната сфера и на съответния език, което има дава възможност за точен и смислов, а не за буквален превод. В този случай е от изключителна важност правилното предаване на съдържанието на текста. Когато графичното оформление на превода, текстообработката или форматирането на превода изискват специализирани компютърни познания, ценообразуването отново се извършва по завишена тарифа. Заради сложността на задачата и спецификата в изказът, специализираните преводи се извършват при завишена тарифа. Поради същата причина за специализирани преводи не е препоръчително да се правят експресни поръчки. Всички писмени преводи могат да бъдат предоставени на клиентите както на хартиен носител, така и на диск, флаш памет, е-мейл и др.   ВАЖНО! В този раздел са включени сроковете САМО за превод на документ. Когато документът следва да се легализира, сроковете се определят от институциите, в които се легализира документът. За повече информация виж "Заверки и легализации"

globus

Веста Консулт

Веста Консулт