Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
11 ян.

Споделяне

Зададоха ни въпрос какви са начините чужденците да закупуват земя и недвижими имоти в България?-Отговаряме по следния начин. Има два варианта: 1) Купувачът да е гражданин на Европейския съюз и ЕИО или 2) Купувачът да е гражданин на трета държава.
1) Когато купувачът е гражданин на ЕС и ЕИО той може да придобива земя след като се регистрира като земеделски производител и свободна до придобива недвижими имоти, тъй като ограниченията , въведени с договора за присъединяване на България към ЕС вече отдавна отпаднаха.
2) Когато купувачът е гражданин на трета държава, той не може да придобива като физическо лице земя или недвижими имоти, освен ако между България и държавата, чийто гражданин е купувачът, няма изрично подписан двустранен международен договор. Ако чуждестранния купувач все пак иска да придобие земя или недвижими имоти на територията на Р България, има варианти това да се случи.
Първият вариант е той да кандидатства за българско гражданство. След като придобие такова, той ще има право и да купува земи и недвижими имоти в България.
Втория вариант е много по-лесен. По този начин чуждестранния гражданин не придобива директно земята. Ето как.
В България земя и недвижими имоти могат а притежават както хората ( физическите лица) , така и юридическите лица ( компаниите). Всяка компания, която е регистрирана на територията на България съгласно българското законодателство, се счита за местно ( юридическо) лице. А местните юридически лица имат право да притежават недвижими имоти и земи.
В българско юридическо лице може да участват 1 или повече физически и / или други юридически лица. В това отношение в България няма ограничения като гражданство, националност , произход и други подобни.
Юридическите лица са 2 вида: 1) търговски дружества и 2) юридически лица с нестопанска цел. Търговските дружества винаги и задължително упражняват дейността си с цел корпоративна печалба, това е по презумпция. Юридическите лица с нестопанска цел не се занимават с търговска дейност. Ако случайно упражнят такава, тя е обикновено за постигане на нестопанските им цели или за обезпечаване на собствената им издръжка.
Масовите форми на търговски дружества в България са ООД (или дружество с ограничена отговорност), ЕООД (еднолично дружество с ограничен отговорност), Ад (акционерно дружество) и ЕАД( еднолично акционерно дружество).
За ООД и ЕООД има законов минимален праг на уставния капитал , с който се учредява дружеството в размер на 2 лева. За АА и ЕАД минималния капитал, необходим за учредяване на дружеството е 50 000 лева.
В България формите за учредяване на търговски дружества са изчерпателно изброени от закона и това са :
1. Дружество с ограничен отговорност
2. Еднолично дружество с ограничен отговорност
3. Акционерно дружество
4. Еднолично акционерно дружество
5. Събирателно дружество
6. Командитно дружество
7. Командитно дружество с акции
Всички 7 дружества си имат своите специфики при учредяване и функциониране. Подробна информация за тях съм дала в предишна моя статия тук:
На английски език
На български език :

Share This :

За Марина Мучакова

Марина Мучакова е управляващ съдружник във Веста Консулт. Завършила е право в Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалист е в сферата на данъци, данъчно облагане и данъчно-осигурителна практиката. Като допълнителна квалификация има сертификати по медиация при търговски спорове, представителство пред арбитражни съдилища и въпроси касаещи отношения между работодатели и служители. Има завършено обучение към патентно ведомство по интелектуална и индустриална собственост, търговски марки. Говорими езици : английски- отлично; руски- основно; немски - основно; сърбо-хърватски - основно;

You must be logged in to post a comment

Веста Консулт

Веста Консулт