Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
10 юли

Споделяне

Днешната статия е провокирана от един периодично повтарящ се казус, който имаме не само в нашия офис. Много често се сблъскваме със следното. Българско дружество се договаря с чуждестранна компания да дистрибутира (най-често) в България стоки и продукти на чуждестранната компания. В повечето случаи чуждестранната компания изпраща (най-често по е-мейл) оторизационно писмо, с което признава правата на българското дружество за техен изключителен дистрибутор за определена територия ( преобладаваща практика е тази територия да е България или Източна Европа). И така дистрибуторът дистрибутира стоките и продуктите на чуждестранната компания, компанията е доволна докато двете страни по договора за дистрибуция не се спречкат по някой от долуизброените въпроси:
1. Спорове относно гаранционен сервиз;
2. Спорове относно това, че чужестранната компания се договаря с друг български дистрибутор да бъде изключителен;
3. Спорове за цени на доставки;
4. Спорове дали българското дружество е купувач или е дистрибутор, което е пряко свързано със спазването на гаранционните срокове за дефектирала стока от доставчика;
5. Спорове за това дали трябва върнатата поради порок в качеството стока да се плати или не трябва да се плаща, дали трябва да се замени с друга и т.н.
Първият въпрос, който изниква е „Какво можете да направите в тази ситуация?“
Като за начало пазете си копие от кореспонденцията с вашия доставчик, защото всеки уважаващ себе си съд би взел под внимание е-мейл кореспонденцията, макар и да не я приема като доказателство на 100%.
Пазете копия от фактурите и много внимателно прочетете някъде в самата фактура пише ли, че сделките ви с тази компания са сключени под общи условия или не пише.
Има ли копие от такива общи условия на гърба на пращаните до вас фактури. Ако няма, погледнете внимателно сайта на вашия доставчик и вижте има ли някъде в него описани общите условия.
Проверете старата кореспонденция и вижте дали са ви изпращани някога по някакъв повод общи условия.
Защо ви е нужно всичко това?
Общите условия имат силата на договор и ако сте платили фактура, в която изрично пише, че е за доставка , сключена под общи исковия, значи сте приели общите условия с конклудентни действия. От това правило има едно изключение и то е- ако общи условия не са ви предоставени и такива не могат да бъдат намерени на общодостъпни места, като уеб сайта на чуждестранната компания, примерно.
Много е важно да се запознаете със съдържанието на общите условия, ако такива все пак са ви предоставени, защото в тях ще намерите информация като например при какви условия важат гаранции и гаранционен сервиз, кога и дали можете да върнете на доставчика стоките с изтичащ срок на годност и да правите рекламации, ако имате спорове как следва да се решават те, по какви правила и от кого. Последното е изключително важно. Ако страната, в която се намира Вашият доставчик е член на ЕС, ще се приложат Европейските регламенти, в частност РИМ 1 и Брюксел 2а. Ако в общите условия е упражнена автономия на волята, то вътре ще пише пред кой съд се решават споровете ви с вашия доставчик и кое право следва да се приложи ( Българско, немско, английско или друго). А това от своя страна при евентуално съдебно дело ви подсказва ( на вас и на вашите адвокати) как да се защитите.
Вторият въпрос, който изниква е „Какво можете да очаквате?“
Очакванията зависят от бъдещото развитие на ситуацията. В общия случай има 3 варианта: 1) разбирате се с и-мейли, писма, обяснения, евентуално и посещения; 2) изпращат ви Европейска заповед за плащане или 3) направи ви завеждат дело.
И накрая, но не на последно място какво можете да направите, ако не се разберете с вашия доставчик?
В случай, че ви заведат дело, следете внимателно пред кой съд е заведено и ако не е пред български- погледнете общите си условия. Ако нямате общи условия, а чуждестранния ви доставчик се е позовал на тях, изтъкнете го моментално. Ако делото е пред чуждестранен съд, задължително направете възражение за неподсъдност, възразете за начина на връчване, езика на връчване и други подобни. Най-добре се консултирайте с адвокат, специалист по международно частно право.
Ако доставчикът ви е компания , регистрирана в ЕС, можете да получите Европейска заповед за плащане, тя е по реда на Регламент 1896/ 2006г. Текста на Регламента можете да намерите тук: http://vestaconsult.do.am/forum/13-572-1
След текста на регламента са сложени приложенията заедно с указанията за попълването им. Те са абсолютно еднакви за всички езици като бланка, форма и съдържание. За това, ако получите такъв формуляр на език, който не разбирате, направете справка с Българския формуляр и ще се ориентирате по съдържанието по-лесно. Задължително накарайте някой, който владее езика ОТЛИЧНО да ви го преведе за всеки случай. Имайте предвид, че термините са често търговски и юридически и владеенето на езика отлично, както и наличието на специални познания в тези сфери е много важно за точността и адекватността на превода, който очаквате да получите. Заедно с Европейската заповед за плащане има и форма за възражение. Най – добре е ако Европейската заповед за плащане ви се връчи на чужестранен език веднага да откажете да я получите именно на това основание. Към Заповедта трябва да получите приложение с форма за отказ от получаване, на основание на факта, че не разбирате и не владеете езика, на който ви е връчена заповедта.
След като вече сте я получили и сте се запознали със съдържанието й, можете да си отговорите на следните въпроси:
1. Какво задължение е описано в нея и вие дължите ли го? Ако го дължите в какъв срок е предвидено да платите доброволно и преди ситуацията да се усложни повече за вас.
2. Ако вие не дължите тези суми, можете да възразите в 30 дневен срок от получаването на заповедта. Бланката на възражението ви е приложена към самата заповед, а можете да я вземете и от бланките към Регламента от линка по-горе. Възражението можете да изпратите по поща или по куриер до съда , който е издал заповедта. Някъде в заповедта следва да са описани самият съд и адресът му. Какво ще стане , ако изпуснете срока за възражение? – Тогава заповедта става задължителна за изпълнение без значение дали дължите тези пари или не и ще се осъществи принудително изпълнение, ако не платите доброволно.
3. Погледнете дали в заповедта е отметнато, че при възражение от Ваша страна, ще се проведе исково производство. Ако да- значи ще се наложи да подготвите всички необходими доказателства и материали за едно евентуално бъдещо дело ( чрез които да докажете, че претендираното от вашия ищец задължение е неоснователно и не се дължи) и да очаквате призовка за такова. Ще е добре да изградите стратегия как да подготвите бъдещата си защита. Ако не е отметнато, значи с възражението срещу Европейската заповед за плащане сте стопирали бъдещи искове срещу вас по това задължение за сега.

Надявам се да съм била полезна!

Share This :

За Марина Мучакова

Марина Мучакова е управляващ съдружник във Веста Консулт. Завършила е право в Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалист е в сферата на данъци, данъчно облагане и данъчно-осигурителна практиката. Като допълнителна квалификация има сертификати по медиация при търговски спорове, представителство пред арбитражни съдилища и въпроси касаещи отношения между работодатели и служители. Има завършено обучение към патентно ведомство по интелектуална и индустриална собственост, търговски марки. Говорими езици : английски- отлично; руски- основно; немски - основно; сърбо-хърватски - основно;

You must be logged in to post a comment

Веста Консулт

Веста Консулт