Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
10 юли

Споделяне

Назначаване на чужденец от държава извън ЕС 

 

Липса на кадри или защо сме изправени пред предизвикателството да назначим чужденец  от държава извън ЕС ?

Резултат с изображение за липса на кадри в българия

чужденец от държава извън ЕС

Какво общо има чужденецът от държава извън ЕС с тази статия ? Напоследък все по-често се сблъсквам с тезата, че „на пзара няма кадри“, „липсват качествени служители“, „хората нямат квалификация“ и така нататък. Работодателите не рядко решават кадровия проблем като си назначат чужденец от държава извън ЕС.

Аз няма да съветвам типичния БеГе работодател да инвестира малко повече в служителите си ( т.е. в изграждане на екип), за да подобри това положение. Статията ще е на различна тема, макар и да засяга точно този проблем – Липса на кадри.

И така, нека да разгледаме хипотезата, в която има един работодател и му липсва качествен екип.

 • На първо място Българският пазар ( който на всичкото отгоре е и достатъчно свит) не може да отговори на търсенията на работодателя;
 • На второ място за европейските квалифицирани кадри ние не сме таргет-в България плащаме малко и това е факт!
 • На трето място не желаем да правим компромис с качеството….

Как да преодолеем тези препятствия, ако сме работодател ? Аз се сещам за 2 варианта:

 • Изнасяме бизнеса си в чужбина, където средата за развитието му е по благоприятна. Аз обаче там не мога да съм ви полезна.
 • Внасяме си работник от държава извън ЕС, които притежава нужните качества за работа. Ето на тази втора възможност ще се спра в настоящата статия и се надявам да се възползвате от нея максимално.

Следва  да сте подготвени, че процедурата е дълга, бюрократична и не е лека. Вашите документи  ще минат през 3 институции: Агенция по заетостта, Отдел Миграция на МВР и Инспекция по труда. Отделно ще следва да кореспондирате с НАП и НОИ адекватно.….Но пък резултатите си заслужават усилията.

Съветвам ви да се подготвите с резерв от време, който да не е по-малко от 6 месеца. Имате около 3 начина да си внесете работна ръка.

 

 • Да назначите човек по срочен трудов договор за срок до 1 година. Можете да продължавате срочния договор на този кадър до 3 години.

 

 • Можете да назначавате сезонни разботници и служители

 

 • Можете да приемете командировани лица граждани от държави извън ЕС в България.

 

За да не стане тази статия прекалено дълга, ще се спра само на основните моменти при трите варианта, без да навлизам в техническите детайли и в дълбочина.

 

Срочен трудов договор до 1 година на чужденец от държава извън ЕС 

 

chujdenec ot darjava izvan ES

чужденец от държава извън ЕС

Тук процедурата е следната. Пускате обява за работа в бюрото по труда. Ако вече сте набелязали вашият чужденец от държава извън ЕС, обявата следва да съответства на неговите професионални знания и умения. Целта на тази обява е, чрез нея да докажете, че на българския пазар няма работник, който да може да удовлетвори вашето работодателско търсене. Освен в бюрото по труда, вашата обява следва да е публикувана в минимум още един сайт за търсене на работа. Класиката е jobs.bg, rabota.bg, zaplata.bg.

След като изтекат около 2-3 седмици и вие все още нямате кандидат българин или кандидат европеец, законодателството предвижда да си потърсите чужденец от държава извън ЕС. В този случай Бюрото по труда пише становище и го предоставя на Агенция по заетостта (АЗ). От АЗ трябва да получите принципно разрешение да назначите вашият кандидат за работа- чужденец от държава извън ЕС. Тогава можете да подготвите документите и да кандидатствате този човек да получи Единно разрешение за работа.

Единно разрешение за работа на чужденец , гражданин на  държава извън ЕС.

 

Резултат с изображение за разрешение за работа

чужденец от държава извън ЕС

 

За да получите Единното разрешение за работа, следва да представите:

 • сключен трудов договор (нотариална заверка на подпис и съдържание, т.е. и двете страни да фигурират пред нотариуса преди изобщо да се премине към реално трудово правоотношение), на базата на който чужденеца от държава извън ЕС да кандидатства за
 • Виза D ( разрешение за работа) ,
 • Договор за наем или място за настаняване на чужденеца от държава извън ЕС, което се предоставя от работодателя. На базата на изброените МВР издава на чужденеца от държава извън ЕС
 • Разрешение за пребиваване

От всички изброени документи, трудовият договор създава най-големи проблеми. Той

- трябва да е срочен за до една година;

- Имате нужда от служебен номер от НАП за чужденеца, защото той няма нито ЕГН, нито ЛНЧ, под които да заведете трудовия му договор (уведомление по чл, 62 от НАП и после ежемесечните Декларации 1 и 6);

- Не можете да посочите дата на постъпване на работа , защото всъщност никой компетентен орган още не ви е разрешил назначаването на чужденеца от държава извън ЕС.

След като обявите трудовия договор, минавате към стъпка 2- разрешение на Агенция по заетостта (АЗ). Ако АЗ се произнесе положително, се издава и Visa D, и разрешение за пребиваване с ЛНЧ от МВР на чужденеца неевропеец. След като издаде ЛНЧ, трябва да го заведете в НАП и да обвържете партидата със служебния номер. До момента на обвръзката всички социални и здравни осигуровки, както и данъците , се трупат по партидата на служебния номер на чужденеца от държава извън ЕС.

Като ви изтече срока от една година, имате право на 2 удължавания на договора за по още една година. В края на третата година, следва да прекратите договора и да проведете нова процедура.

Допълнителна информация за назначаване по трудов договор на чуждененц от държава извън ЕС, можете да намерите тук , тук и тук :

Сезонен работник -чужденец от държава извън ЕС

 

Резултат с изображение за сезонна работа

чужденец от държава извън ЕС

Процедурата за сезонен работник, който е чужденец от държава извън ЕС, е сходна с тази за назначаване на работник по трудов договор за срок до една година , но е по-олекотена от гл. т. на срокове и от гл. т. на административна тежест.

Тук трябва да знаем 2 определения на Директива 2014/36/ЕС относно влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници.

„сезонен работник” е гражданин на трета държава, който запазва основното си място на пребиваване в трета държава и пребивава законно и временно на територията на държава-членка, за да извършва работа, която зависи от смяната на сезоните, въз основа на един или повече срочни трудови договори, сключени пряко с работодател, чието седалище е в конкретната държава-членка;

„дейност, която зависи от смяна на сезоните” – работа, която зависи от смяна на сезоните и е свързана с определено време на годината посредством повтарящо се събитие или поредица от събития, свързани със сезонните условия, при които необходимостта от работна ръка е значително по-голяма, отколкото при обикновени текущи работи.

Следва да имате предвид, че сезонните работници се определят със заповед на Министъра на труда и социалната политика , която можете да видите на следния линк. 

 

От нея е видно следното:

 • Сезонната работа е за до 30 дни с възможност за удължаване до 90 в рамките на 1 година и
 • Има точно 2 позволени сектора: 1) селско, горско , рибарско стопанство и 2) хотелиерство и ресторантьорство

Допълнителна информация за сезонните разботници можете да намерите тук и тук :

Командирован в България чужденец от държава извън ЕС

 

Резултат с изображение за единно разрешение за работа

чужденец от държава извън ЕС

За целта на тази процедура трябва да е на лице:

 • Българско дружество, което да приеме командированото лице- чужденец от държава извън ЕС; 
 • Работодател, който да е ситуиран извън ЕС или клон на българското дружество , ситуиран извън ЕС, който клон да се явява работодател на чужденеца от държава извън ЕС  (вътрешно-корпоративен трансфер).

При тази процедура отново държите уведомени Агенция по заетостта (АЗ), Инспекция по труда и НАП.

Много е важно да държите и визия, че командированото лице - гражданин на държава извън ЕС, ако престои на територията на България повече от 183 дни, става местно за България. Тогава изплащането на трудовото му възнаграждение може да бъде обложено в България- зависи какво пише в Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между България и изпращащата държава. Осигуряването се урежда от закона за трудова миграция и трудова мобилност.

            Процедурата по командироване на чужденеца от държава ивън ЕС, се оформя документално по реда и според закона на изпращащата държавата, в която се намира работодателя на лицето. Документите обаче се преглеждат и преценяват от АЗ.

            Подробна информация можете да намерите за командироване на чужденец от държава извън ЕС към България, можете да намерите тук.

             Подробна информация за вътрешно-корпоративен трансфер на чужденец от държава извън ЕС , можете да намерите тук. 

             Всякакви въпроси по отношение на детайлите , можете да задавате на нашият е-мейл  или като позвъните в офиса ни.

          Вижте и всички относими линкове на сайта на Агенция по заетостта: 

Агенция по заетостта предоставя разрешение за достъп до пазара на труда в случаите на:

Надявам се да съм била полезна!  

Share This :

За Марина Мучакова

Марина Мучакова е управляващ съдружник във Веста Консулт. Завършила е право в Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалист е в сферата на данъци, данъчно облагане и данъчно-осигурителна практиката. Като допълнителна квалификация има сертификати по медиация при търговски спорове, представителство пред арбитражни съдилища и въпроси касаещи отношения между работодатели и служители. Има завършено обучение към патентно ведомство по интелектуална и индустриална собственост, търговски марки. Говорими езици : английски- отлично; руски- основно; немски - основно; сърбо-хърватски - основно;

You must be logged in to post a comment

Веста Консулт

Веста Консулт