Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
31 юли
КООПЕРАЦИЯТА...

Споделяне

Кооперацията като правна форма е уредена в Закона за кооперациите доста ясно и изчерпателно. За това не мисля да навлизам в излишни детайли. Важното, което следва да се знае за нея, е че в нея членуват САМО ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - член кооператори. За личния труд, който полагат, те следва да получават дял от имуществото. Освен това на тях следва да им се заплащат осигуровки, съгласно чл. 4 от КСО.
Кооперацията има органи на управление, а именно Управителен съвет и Контролен съвет. Членовете на двата съвета получават възнаграждение за изпълняваната от тях длъжност. Отношенията между тях и кооперацията следва да се уреждат по договор за управление и контрол. И двата органа са КОЛЕКТИВНИ. Могат да се избират измежду членовете на кооперацията или да са външни лица, отново само физически. Управителният съвет има председател и може да го упълномощи да представлява целия УС, респективно цялата кооперация за извършването на определени правни и фактически действия. Такива могат да бъдат подписването на договори, действия по управление и стопанисване на имуществото на кооперацията, разпореждане с финансовите средства на кооперацията и др.

Как можете да регистрирате кооперация?
На първо място кооперацията се вписва в търговския регистър със заявление А7, към което се прилагат съответните документи, а именно: Учредителен акт, подписан от всички учредители, учредителен протокол- решение, с по силата на който учредителите вземат решение за учредяване на кооперацията, отново подписан от всички учредители, свидетелства за съдимост на членовете на двата съвета и на председателя, декларациите , предвидени в закона по чл. 3 ал. 1, т.3 от ЗК, които се подписват и подават от всички членове на двата съвета и от председателя; декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и представените за обявяване актове, подписана от заявителя; нотариално заверен образец от подписа на председателя на кооперацията.

По принцип в закона е предвидено, че в кооперацията могат да членуват само физически лица. По изключение в кооперацията може да членува друга кооперация, като следва да се предоставят доказателства за правната й форма, както и да е видно от кого се представлява и управлява тази "членуваща" кооперация; кой е нейният пълномощник в кооперацията, в която членува.

Искрено се надявам тази информация да е полезна!

Share This :

За Марина Мучакова

Марина Мучакова е управляващ съдружник във Веста Консулт. Завършила е право в Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалист е в сферата на данъци, данъчно облагане и данъчно-осигурителна практиката. Като допълнителна квалификация има сертификати по медиация при търговски спорове, представителство пред арбитражни съдилища и въпроси касаещи отношения между работодатели и служители. Има завършено обучение към патентно ведомство по интелектуална и индустриална собственост, търговски марки. Говорими езици : английски- отлично; руски- основно; немски - основно; сърбо-хърватски - основно;

You must be logged in to post a comment

Веста Консулт

Веста Консулт