Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
08 юли
НОВАТА МОДА ЗА ДАНЪЧНИТЕ РЕВИЗИИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Споделяне

НОВАТА МОДА ЗА ДАНЪЧНИТЕ РЕВИЗИИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

 

Началото на 2016 г, стартира с много  промени в законодателството и тези промени се отразяват неминуемо и върху данъчните ревизии на физическите лица. Основно промените са свързани с "въвеждането" на шумно дискутираният данък "Уикенд", който цели облагане на личното ползване на фирмени активи. Това, на което не се обърна голямо внимание обаче са промените в ДОПК относно давностните срокове на задълженията за данъци и осигуровки на лицата - било то физически или юридически лица. От ДОПК е премахната абсолютната давност (10 години). Абсолютна давност е институт, който позволява след изтичането на определен срок от време- в случая 10 години, без значение от спираиня и прекъсвания на давността, задължеията да бъдат погасени и тогава органите на НАП не могат да си съберат тези задължения принудително. С промените в ДОПК тази правна възможност за длъжниците на НАП отпада.

Следващата промяна от началото на 2016г е свързана с практиката за масови данъчни ревизии на физическите лица, които отговарят пред своите кредитори ( в това число и пред НАП)  неограничено с цялото си движимо и недвижимо имущество.  

Слаби страни на физическите лица при данъчни ревизии и защо е така?

Обръщам внимание, че физическите лица са доста уязвими в 2 аспекта.

Първият аспект е, че физическите лица са неограничено отговорни с цялото си имущество. Вторият аспект е че физическите лица най-често не водят подробна отчетност на приходите и на разходите си. Единственото, което правят физическите лица е в края на всяка финансова година да обявяват доходите си по извън трудови правоотношения ( наеми, граждански договори, дареия, продажби на недвижими имоти и пр) в годишната си данъчна декларация. Физическите лица най-често не водят "счетоводство" и по тази причина не могат веднага да представят при поискване детайлна и систематизирана информация какви средства са получавали в брой и по банков път, от кого, какво са харчили, давали ли са заеми и на кого , в какъв размер и други подобни. Именно защото не могат да представят тази информация, органите на НАП възприемат като критерии за разходите по време на данъчни ревизии на физическите лица т.нар. "потребителска кошница" или иначе казано една средна месечна сума, която се изисква за издръжката на едно домакинство според броя на членовете му и стандарта му на живот. В момента, в който доказаните доходи, обявени в годишните декларации, на физическите лица са под тази потребителска кошница или казано по друг начин, ако получените средства са под тази възприета от органите на НАП сума, проверяващите решават, че проверяваното физическо лице задължително е получило средства, които не е обявило в данъчната си декларация. 

Други акценти данъчните ревизии на физически лица са пазаруване ( с кредитни и дебитни карти) на стоки и услуги както и екскурзии, за които се изисква харченето на средства, при положение, че физическото лице не може да обясни от къде се е сдобило с тези средства. 

Следващ акцент при данъчни ревизии на физически лица касае лицата, които се присъединяват към маркетингови структури за директни продажби или за мулти левъл маркетинг (МЛМ компании). Данъчните органи проверяват дали лицата са обявили всички свои доходи с такива източници в годишните си декларации и дали са обложили тези свои доходи с данъци и където е относимо- с осигуровки. 

Най-чести резултати от данъчните ревизии на физическите лица

В крайна сметка резултатите от данъчните ревизии на физическите лица са, че най-често данъчните органи констатират, че проверените от тях лица ( вземайки предвид стандарта им на живот и потребителската им кошница) , не могат да си позволят този стандарт на живот, който водят, с доходите, които обявяват. След това заключват, че проверяваното физическо лице има необявени доходи от стопанска дейност и облагат тези необявени доходи със задна дата с данък ДДФЛ, осигуровки и лихви за просрочени плащания. В резултат на тези проверки се издават големи данъчно - облагателни актове на физическите лица. След това сметките им се запорират, имотите им се възбраняват, а данъчно-облагателните актове се предават на Публичен изпълнител за принудително изпълнение на задълженията. 

Този проблем при данъчните ревизии на физическите лица би могъл да бъде частично решен, ако физическото лице декларира т.нар. начално салдо. Това означава, че в началото на ревизирания период лицето следва да декларира, че е разполагало с достатъчно голямо количество средства, от които да е могло да се издържа следващите 5-6 години и тези средства да са с доказан произход

Възможен изход от ситуацията

За целта 1) обектът на данъчните ревизии на физическите лица трябва да декларира как е получил средствата и ако източникът им е подлежал на деклариране към датата на получаването, това деклариране е трябвало да бъде извършено; 2) лицето също може да каже на органите на НАП, че е получило средствата от източник, които не е следвало да се декларира в достатъчно отдалечен период от време. 

Когато говорим за източници на доход, може да си припомните дали и кога сте продавали апартамент, къща, получавали сте наследство, дар от свой роднина ( имайте предвид, че за даровете се дължи 5% данък дарение, освен между някои категории роднини и с изключение на обичайните дарове), заем и други подобни.

Нашата гореща препоръка е, ако попаднете в  ситуацията на физическо лице спрямо което се провежда данъчна ревизия,  да се  консултирате с данъчен специалист и със счетоводител, които да ви насочат какво да говорите, какво да пишете, какво да доказвате и какво не и да бъдете с тях напълно прями, дори въпросите им да ви се сторят твърде материални. Имайте предвид , че тези специалисти целят вашата защита. Също трябва да набавите информацията за ревизираия период от време и да "осчетоводите" всичките си доходи и всичките си банкови сметки като не чакате крайния срок на ревизията и становището на проверяващите органи. 

Вместо заключение

Успоредно с това имайте предвид, че за всяка сделка, която твърдите че сте сключили като продажба, наем, заем, дарение и пр, се дължат данъци и ви съветваме да внимавате какви писмени обяснения давате за доходите си за стари периоди от време. В кръга на шегата само за кражбите не се дължат данъци, а и кражбите се погасяват с изтичането на 15 годишна абсолютна давност ( по основния състав според Наказателни Кодекс), след изтичането на която не могат да се завеждат досъдебни производства от прокуратурата и лицата не носят наказателна отговорност

Надяваме се за тези, които в момента попадат в ситуацията на ревизирани физически лица, да сме били полезни и да сме успели поне малко да Ви насочим как да структурирате защитата си. 

Автор: Марина Мучакова 

Share This :

За Марина Мучакова

Марина Мучакова е управляващ съдружник във Веста Консулт. Завършила е право в Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалист е в сферата на данъци, данъчно облагане и данъчно-осигурителна практиката. Като допълнителна квалификация има сертификати по медиация при търговски спорове, представителство пред арбитражни съдилища и въпроси касаещи отношения между работодатели и служители. Има завършено обучение към патентно ведомство по интелектуална и индустриална собственост, търговски марки. Говорими езици : английски- отлично; руски- основно; немски - основно; сърбо-хърватски - основно;

You must be logged in to post a comment

Веста Консулт

Веста Консулт