Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
28 окт.
Въпроси относно данък ДДС- част 2

Споделяне

Зададоха ни интересен въпрос, свързан с данък ДДС, относно как да купувате стоки с произход от 3та държава, която не е членка на ЕС и ЕИО и да ги продавате отново в държава, която не е членка на ЕС и ЕИО, да я наречем условно 4та държава. Ето нашия отговор. Ако приемем, че вие сте юридическо лице, регистрирано в България и вписано в търговския регистър, и сте се регистрирали по закона за ДДС, Вие имате възможност да извършвате 2 вида сделки : 1) такива, които са облагаеми с ДДС и 2) такива, които не са облагаеми с ДДС. Сделките, които са облагаеми с ДДС могат да бъдат с данъчна ставка 20 % , с данъчна ставка 0% или с различна данъчна ставка ( например в сектор туризъм). За да може една сделка, свързана с доставка на стоки, да е облагаема, Вие трябва да сте се регистрирали по закона за ДДС в България и мястото на изпълнение на сделката трябва да е на територията на Р България. Тези условия следва да са на лице едновременно. Става ясно, че е изключително важно точно къде е осъществена доставката на стоките ( съгласно Българския закон по ДДС) . В Българския закон за ДДС , мястото на изпълнение на доставката е описано в глава 1, чл. 17 до 24. В чл 17, ал. 2, пише, че мястото на изпълнение на доставката на стока ( която е изпратена или транспортирана), е мястото, на което стоката физически се намира в момента, в който започне транспорта към получателя. В този конкретен случай транспорта на стоки започва от държава, която не е членка на ЕС ( 3та държава) и завършва в държава, която също не е членка на ЕС ( 4та държава). Когато транспорта на стоката започва извън България , тази сделка не е облагаема по ДДС, защото е с място на изпълнение  на доставката извън територията на България.

 

I. Покупката на стока

По отношение на покупката на стока от 3-тата държава.

Много е важен момента, в който правото на собственост преминава от продавача към купувача. Тук има 2 варианта:

а) Ако правото на собственост се прехвърли на територията на 3тата държава, купувачът ще има задължение да осъществи износа на стоката. Когато износът се осъществява от купувача, в качеството му на износител, той следва да спази всички изисквания на третата държава относно документите за износ, съгласно местното законодателство на тази 3та държава ( изготвяне на митническа декларация и приложението на необходимите документи към нея, плащания на мита , такси и други подобни).

б) Ако продавачът ( доставчикът) осъществи износа, в качеството на износител и чак тогава прехвърли правото на собственост върху стоките на купувача, тогава задължението да подготви документите за износ и митническите декларации, заедно с приложенията към тях е задължение на продавачът ( доставчикът).

Съгласно действащото в момента законодателство в България, е задължително да се попълва приемно-предавателен протокол за стоките , в който да има вписана датата, точното място, от кого е приета стоката, на кого е предадена стоката , от чие име и за чия сметка и кой следва да е получателя ( например получател е фирма Х, чрез лицето Георги Георгиев Георгиев, който е приел стоката от името и за сметка на фирма Х).

Не е от значение, дали вашият случай спада към опция а) или към опция б), всички документи, свързани с покупката на стоката и с износът от 3тата държава, заедно с приемно-предавателния протокол, трябва да се осчетоводят в счетоводството на Българското дружество и да бъдат включени в дневниците по ДДС за покупките.

II. По отношение на продажбата на стока в 4тата държава

Тук отново следва да се разгледат 2 възможности, когато българското дружество продаде стоката на купувач в 4тата държава ( която не е членка на ЕС).

а) В първия случай правото на собственост върху стоката се прехвърля към купувача ( клиента) преди стоките да достигнат до територията на 4тата държава. В този случай Вашият клиент ( купувача) ще осъществи внос в тази 4та държава.

б) Правото на собственост върху стоката да се прехвърли върху купувача след като стоката навлезе на територията на 4тата държава. В този случай вашето дружество ще осъществи вноса в 4тата държава. Ще е необходимо да се изготви митническа декларация за внос на стока, заедно с всички необходими документи към нея, документ за платени мита , данъци и др.

Няма значение дали вашият казус попада в хипотеза а) или в хипотеза б), задължително е необходимо изготвянето и подписването на приемно-предавателен протокол за предаването на стоката, в който да е вписана датата, точното място, на кого е предадена стоката физически от името и за сметка на получателя и кой е получателя ( например получателя е компания У, чрез лицето Петър Петров Петров).

Надявам се информацията да Ви е от полза!

Share This :

За Марина Мучакова

Марина Мучакова е управляващ съдружник във Веста Консулт. Завършила е право в Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалист е в сферата на данъци, данъчно облагане и данъчно-осигурителна практиката. Като допълнителна квалификация има сертификати по медиация при търговски спорове, представителство пред арбитражни съдилища и въпроси касаещи отношения между работодатели и служители. Има завършено обучение към патентно ведомство по интелектуална и индустриална собственост, търговски марки. Говорими езици : английски- отлично; руски- основно; немски - основно; сърбо-хърватски - основно;

You must be logged in to post a comment

Веста Консулт

Веста Консулт