Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
28 сеп.

Споделяне

Темата, която подбрах за тази статия е един щекотлив въпрос- дребничък, но свързан с разход на време, а понякога и нерви. Ако мога да Ви ги спестя, ще съм много доволна от себе си.
Процедурата е разкриване на банкова сметка на търговско дружество, когато:
- Собствениците на капитала на това дружество са чуждестранни юридически лица.
Какво се случва обикновено? Дружеството е регистрирано в нашия търговски регистър. Управителят влиза в някой банков клон, за да разкрие банкова сметка и отговорът е, че не може, тъй като банковата политика е да се стигне до физическото лице – собственик на дружеството и неговите дъщерни компании.
Обикновено такива документи се изискват при вписване на търговските дружества в българския търговски регистър. За да може да бъде отворено електронното досие на което и да е търговско дружество, а не само общия статут, заинтересования следва да има дистанционен достъп или инсталиран електронен подпис. В повечето случаи банковите служители не разполагат с такива и за това изискват потребителите да им предоставят тази информация.
Ето какво можете да направите в тази ситуация. Можете да отидете на място в агенция по вписванията и да поискате заверено с подписи и печати извлечение от електронното досие на дружеството, а именно:
- Протоколите за взети решени за учредяване на търговско дружество в България, които решения са приети от юридическото лице- собственик на капитала на българското дружество
- Преведените и легализирани извлечения от чуждестранния търговски регистър, където е вписано юридическото лице- собственик на капитала на българското дружество, от които да е видно кой го представлява и управлява, кой има право да взема решения и да предоставя права на българския управител и изобщо документи от които да е видно на какво основание и от кого управителят на българското дружество черпи своите права.
Тази кратка разходка до агенция по Вписванията Ви спестява доста време в обяснения, търсене на друга банка , която ще Ви открие сметката без такива усложнения или заблудата, че трябва за да имате сметка тук, да преминете отново през същата процедура на вадене на документи, легализацията им и след това повторното им превеждане в България.
Дори документите в електронното досие да са стари, това не би следвало да Ви притеснява, защото всяка промяна в чуждестранното юридическо лице- собственик на капитала, което според нашия закон е уставно обстоятелство, следва да се отрази в нашия търговски регистър и това задължение е на съдружниците и на управителя, така че информацията да е актуална и вярна.

Надявам се да съм била полезна.

Share This :

За Марина Мучакова

Марина Мучакова е управляващ съдружник във Веста Консулт. Завършила е право в Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалист е в сферата на данъци, данъчно облагане и данъчно-осигурителна практиката. Като допълнителна квалификация има сертификати по медиация при търговски спорове, представителство пред арбитражни съдилища и въпроси касаещи отношения между работодатели и служители. Има завършено обучение към патентно ведомство по интелектуална и индустриална собственост, търговски марки. Говорими езици : английски- отлично; руски- основно; немски - основно; сърбо-хърватски - основно;

You must be logged in to post a comment

Веста Консулт

Веста Консулт