Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти

23 юни
Възстановяване на данъци

Възстановяване на данъци Кога можем да поискаме възстановяване на данъци.Най-общо хипотезите са 3: Възстановяване на данъци в случай на надвнесен данък или Когато имаме право да използваме данъчен кредит ( за ДДС) иКогато попадаме под режим на двойно данъчно облагане за доходи от страната и чужбина. Възстановяването на данъци не става автоматично, а по изрична процедура, описана в съответния закон. Когато сме хипотеза 3 и попадаме под действоето на двойно данъчно облагане, прилагаме Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане ( СИДДО), подписана между България  и другата държава. За целите ...


16 фев.
ДАНЪК УИКЕНД ?!?

ДАНЪК УИКЕНД ?!?Уважаеми колеги, клиенти и читатели, преди да изложа нашето становище относно промените на ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ от 01.01.2016г, мисля да направя кратко пояснение относно „данък уикенд“ и що е то, тъй като много наши клиенти попитаха дали това е някакъв нов данък и кой закон го урежда. На кратко в редица данъчни закони се появиха промени на тема какво ще е данъчното третиране на личното ползване на стоки, услуги, активи и друга „собственост“ на търговски дружества, която се предоставя на физически лица, ...


28 окт.
Въпроси относно данък ДДС- част 2

Зададоха ни интересен въпрос, свързан с данък ДДС, относно как да купувате стоки с произход от 3та държава, която не е членка на ЕС и ЕИО и да ги продавате отново в държава, която не е членка на ЕС и ЕИО, да я наречем условно 4та държава. Ето нашия отговор. Ако приемем, че вие сте юридическо лице, регистрирано в България и вписано в търговския регистър, и сте се регистрирали по закона за ДДС, Вие имате възможност да извършвате 2 вида сделки : 1) такива, които ...


28 сеп.

 Заради това, че България е член на ЕС и на Европейското икономическо пространство, законодателството в областта на ДДС е сравнително унифицирано. Въпреки стремежа на органите на ЕС за уеднаквяване, все пак има известни регионални различия между държавите.Данъчната ставка в България в общия случай е 20% върху направената покупка. От това общо правило има изключения, съгласно правилата на чл 22 от закона за данъка върху добавената стойност- ЗДДС (Данъчна ставка Чл. 66. (1) Ставката на данъка е 20 на сто за:1. облагаемите доставки, освен изрично посочените като ...


19 авг.

Получихме запитване от регистрирано в България дружество какво се случва, ако това дружество внесе автомобил от държава, която не е членка на ЕС. Отговаряме така. Когато чрез вашето дружество ( българско юридическо лице) внасяте кола в България от трета държава ( държава, която не е членка на ЕС и на Европейското икономическо пространство), следва да се има предвид, че на границата при вноса се заплаща цялото ДДС в размер на 20% заедно с всички митнически тарифи по митническа декларация. В случай, че колата е с ...

Веста Консулт

Веста Консулт