Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Възстановяване на данъци 

Кога можем да поискаме възстановяване на данъци.

Най-общо хипотезите са 3: 

  1. Възстановяване на данъци в случай на надвнесен данък или 
  2. Когато имаме право да използваме данъчен кредит ( за ДДС) и
  3. Когато попадаме под режим на двойно данъчно облагане за доходи от страната и чужбина. 

Възстановяването на данъци не става автоматично, а по изрична процедура, описана в съответния закон. Когато сме хипотеза 3 и попадаме под действоето на двойно данъчно облагане, прилагаме Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане ( СИДДО), подписана между България  и другата държава. 

За целите на възстановяването следва да докажем, че имаме право да си възстановим сумата на данъка. 

За кого възниква правото да си възстанови данък? 

Това право принадлежи на реалния платец на дохода. Ако това е ДДС, ще се възстанови в полза на дружеството, което го е декларирало, ако е данък  върху доходите на физическите лица (ДДФЛ) или общ доход по СИДДО, титуляр на правото да възстанови е лицето , от което данъка е удържан. 

Най-често се възстановяват следните данъци  :

  • ДДС (данък добавена стойност);
  • корпоративен данък,
  • местни данъци,
  • алтернативата на данък общ доход за доходи от чужбина, платени и в България, съгласно съответното СИДДО  ( в това число по граждански договори/ фрийланс споразумения ; авторски и лицензионни възнаграждения; възнаграждения по договори зая управление и контрол; трудови възнаграждения и редица други). 

Как можем да сме ви от полза при възстановяването на данъци

Счетоводна къща Веста Консулт има опит при провеждането на процедури за възстановяване на данъци и може да съдейства на своите клиенти за всеки конкретен случай. За да можем да сме Ви от полза, следва да ни предостаавите всичките Ви налични документи, касаещи начислението, плащането и правото да възстановите или приспаднете данъка. 

Веста Консулт

Веста Консулт