Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Счетоводството е периодично регистриране и отчитане на сделките, извършени в дадено предприятие при спазване на правилата в Закона за счетоводството,  националните и международните счетоводни стандарти.  Счетоводството позволява на дадена компания да анализира финансовите си резултати от бизнеса въз основа на различни показатели като например нетната печалба (печалбата за периода). В счетоводството се води сметка за всяка балансова статия. Сметките се систематизират в Сметкоплан. В него счетоводните сметки са подредени в следната структура: раздел, група, счетоводна сметка. Всеки раздел обхваща еднородни по икономическа същност и функционално предназначение група сметки. Разделите се обозначават с цифрен код от 1 до 9.

За всеки клиент на Веста Консулт се изготвя Индивидуален сметкоплан, който най-пълно и точно да отразява нуждите на неговия бизнес. За подробното съдържание на счетоводните услуги, можете да се ориентирате по нашите Пакетни услуги за дружества.vat

ДДС- данък върху добавената стойност

ДДС е косвен данък. С него се облагат продажбите, като в крайната фаза се плаща от потребителите на стоката или услугата. Данъчната ставка в България е 20 %. Продавачът го внася в бюджета, но в действителност той се плаща от купувача, тъй като е включен в цената на стоките. ДДС до голяма степен определя равнището на цените на стоките. При внос на стоки в Европейския съюз се начислява ДДС, за да могат стоките, произведени в общността да са равнопоставени с еквивалентните вносни стоки.

Регистрацията по ДДС е еднократна. Може да бъде доброволна и задължителна. Националната агенция за приходите създава и поддържа специален регистър по този закон.С вписването в регистъра лицата получават идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът "BG". Доброволната регистрация се извършва по преценка на търговеца. Задължителната регистрация се извършва на изчерпателно изброени в закона основания:  с оглед на извършваната дейност и когато данъчно задълженото лице достигне облагаем оборот 50 000 лева. След регистрация по ДДС всяко задължено лице подава ежемесечни справки- декларации до НАП.

За да се регистрира по ДДС всяко лице подава заявление до НАП и прилага списък със счетоводни документи. Веста Консулт оказва пълно съдействие при изготвянето и подаването на документи за регистрация по ДДС ,  както и при ежемесечното подаване на справки - декларации. За повече информация можете да разгледате нашите Пакетни услуги за дружества или да ни потърсите на нашите контакти.

 

ikonom analizi

Веста Консулт

Веста Консулт