Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Какво представлява медиацията?

meeting

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице - медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение. Медиацията е един от способите за извънсъдебно разрешаване на спорове наред с арбитража.
Медиаторът не е арбитър, нито е съдия и не следва да взема страна по спорния въпрос. Той подпомага страните в процесът на преговори. При колебание относно безпристрастността на медиаторът, страните могат да поискат неговото оттегляне.
В България от 2004 г действа закон за медиацията. Според закона предмет на медиацията могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица. Медиация може да се използва и по наказателни дела в случаите, когато Наказателно-процесуалният кодекс го допуска.
Днес в България са създадени и работят множество центрове по медиация, включително центрове за търговска медиация към някои от бизнес асоциациите. Създаден е и Единен регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието. В него са вписани онези медиатори, които са преминали обучение, отговарящо на изискванията на министерството.

Какви са целите на медиацията?

plan

Една от целите на медиацията е достигането до взаимно приемливо споразумение, когато всички страни са съгласни с това. Споразумението може да бъде в писмена или устна форма. Когато е заверено нотариално или когато е одобрено от компетентния съд, споразумението може да бъде изпълнено съгласно правилата на чл 417 от ГПК.

В случаите, когато в течение на медиацията се установи, че между страните няма как да се постигне споразумение по даден въпрос или група от въпроси, страните винаги могат да продължат решаването им по съдебен ред или пред арбитраж.

Ползата от процедурата по медиация е :

1. Уточнява се какви са истинските интереси на участниците.

2. Спорът се решава бързо

3. Пестят се средства за съдебни разноски

4. За разлика от съдебното решение при което печели само едната страна, в процедурата по медиация могат да спечелят всички.

5. Процедурата е доброволна и всеки по всяко време може да се откаже.

creative dept

 

Кой може да участва?

Задължителните участници са страните и медиаторът. В процедурата при необходимост може да участва повече от един медиатор. Страните могат да бъдат представлявани от техните адвокати и/или юрисконсулти. Те участват и при изготвянето на споразумението.

 

 

Как протича процедурата?

В общия случай процедурата започва с подаване на заявление за медиация от една от страните. След това центърът по медиация изпраща покана до другата страна. Ако тя не се съгласи с процедурата, медиацията се прекратява. Ако другата страна приеме, процедурата продължава с кратко откриване, на което медиаторът се представя и на кратко въвежда страните в това какво предстои. След това страните подписват споразумение за медиация. Процедурата може да продължи с общи срещи и/или с индивидуални срещи, на които се обсъждат спорните въпроси и се търсят максимален брой взаимно изгодни или взаимно приемливи решения.

Процедурата приключва с достогане до споразумение между  страните ( което може да е писмено или устно), или с отказът на една от страните да продължи процедурата до край. В този случай медиацията се прекратява.

Веста Консулт разполага с екип сертифицирани медиатори в различни области. В зависимост  от естеството на спора е добре да се подбере медиатор, който притежава необходимите професионални познания в съответната област. Не е нужно медиаторът да е юрист. Медиатор може да бъде всеки специалист, който е преминал специално обучение по медиация.  При необходимост всеки може да отправи запитване до нас.

winner

Веста Консулт

Веста Консулт