Телефони+ 359 (0) 887 850 101; + 359 (0) 879 111 600 I За контакти

23 юни
Възстановяване на данъци

Възстановяване на данъци Кога можем да поискаме възстановяване на данъци.Най-общо хипотезите са 3: Възстановяване на данъци в случай на надвнесен данък или Когато имаме право да използваме данъчен кредит ( за ДДС) иКогато попадаме под режим на двойно данъчно облагане за доходи от страната и чужбина. Възстановяването на данъци не става автоматично, а по изрична процедура, описана в съответния закон. Когато сме хипотеза 3 и попадаме под действоето на двойно данъчно облагане, прилагаме Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане ( СИДДО), подписана между България  и другата държава. За целите ...

Веста Консулт

Веста Консулт